Wszystkie usługi (zakwaterowanie, wyżywienie, opieka medyczna,  zabiegi, basen) są w jednym obiekcie Sanatorium Uzdrowiskowym Rolnik, który zlokalizowany jest w strefie "A" ochrony uzdrowiskowej  na terenie Parku Zdrojowego w Nałęczowie.

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie, do turnusu rehabilitacyjnego ze środków PFRON. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym o dofinansowanie, w centrum pomocy właściwym dla swojego miejsca zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ,
 • wniosek od lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.

Po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu oraz jej wysokości, osoba zainteresowana może uzgodnić z nami (najlepiej telefonicznie) termin realizacji turnusu rehabilitacyjnego oraz dostarczyć wymagane dokumenty.
Osoba niepełnosprawna po przyjeździe do ośrodka dopłaca kwotę wynikającą z różnicy pomiędzy całkowitym kosztem turnusu a wysokością przyznanego dofinansowania ze środków PFRON. (Szczegółowe przepisy w sprawie turnusów rehabilitacyjnych zawarte są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r)

Sanatorium Uzdrowiskowe  Rolnik jest zarówno organizatorem jak i realizatorem turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania ze środków PFRON.
Sanatorium posiada wpis u Wojewody:

 • do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Nr OR/06/0006/22  ważny do 18.04.2025r.
 • do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne Nr OD/06/0002/22, ważny do 26.04.2025r.


Organizujemy i realizujemy turnusy usprawniająco - rekreacyjne dla osób:

 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • ze schorzeniami układu krążenia (zwłaszcza: choroba wieńcowa serca i nadciśnienie tętnicze)
 • z cukrzycą typu 2 (a także zespołem upośledzonej tolerancji glukozy)
 • z chorobami przemiany materii
 • z chorobami neurologicznymi
 • z chorobami reumatycznymi
 • z niedoczynnością tarczycy
 • ze schorzeniami laryngologicznymi
 • ze schorzeniami układu oddechowego
 • kobiety po mastektomii.


Realizacja turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych nadzorowana jest przez kierownika turnusu zgodnie z ustalonym programem.

Z turnusów rehabilitacyjnych mogą również korzystać osoby niepełnosprawne, które nie uzyskały dofinansowania z PFRON a posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub we wniosku lekarskim (w przypadku orzeczeń ZUS) określono w/w dysfunkcje lub schorzenia. Kopię orzeczenia wraz z wnioskiem lekarskim należy dostarczyć do SUR po dokonaniu formalnej rezerwacji.

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA UCZESTNIKA TURNUSU REHABILITACYJNEGO ZAMIERZAJĄCEGO ZREALIZOWAĆ TURNUS W SANATORIUM UZDROWISKOWYM  ROLNIK W NAŁĘCZOWIE

 1. Rozpoczęcie turnusu rehabilitacyjnego następuje w dniu określonym w piśmie przewodnim skierowanym do wiadomości osoby niepełnosprawnej.
      Pokój jest do dyspozycji od godz. 12:00 pierwszego dnia do godz. 10:00 ostatniego dnia turnusu.
 2. Wyjeżdżając na turnus rehabilitacyjny obowiązkowo należy zabrać:
  • informację o rodzaju niepełnosprawności uczestnika turnusu lub rodzaju schorzenia (dysfunkcji) np. aktualne orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organ orzekający o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (dokument niniejszy należy okazać podczas pierwszej wizyty lekarskiej w Sanatorium.)
  • zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia (niezbędne również na pierwszą wizytę lekarską w sanatorium).
  • stale przyjmowane leki;
  • dowód tożsamości;
  • aktualny dokument ubezpieczenia zdrowotnego;
  • odzież sportową, kąpielową i nocną;
  • przybory toaletowe oraz środki higieny osobistej;
  • maseczki ochronne
 3. Zakres świadczeń:
  • zakwaterowanie w pok. 2 osobowym;
  • całodzienne wyżywienie (3 posiłki);
  • opieka lekarsko-pielęgniarska;
  • 3 zabiegi w dni powszednie zgodne z ordynacją lekarską;
  • inne zajęcia objęte programem turnusu.
 4. Do SUR przyjmowane są tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Zaleca się posiadanie dokumentu zaszczepienia p/COVID-19 lub negatywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2. 

Cenniki i terminy

Zabiegi

o Nałęczowie