Wszystkie usługi (zakwaterowanie, wyżywienie, opieka medyczna,  zabiegi, basen) są w jednym obiekcie Sanatorium Uzdrowiskowym Rolnik, który zlokalizowany jest w strefie "A" ochrony uzdrowiskowej  na terenie Parku Zdrojowego w Nałęczowie.
Zasady zachowania higieny  i korzystania  ze świadczeń  leczniczo-rehabilitacyjnych w Sanatorium Uzdrowiskowym Rolnik  w okresie epidemii COVID-19
    1. Na terenie Sanatorium mogą przebywać osoby zameldowane lub meldujące się, osoby postronne nie będą wpuszczane do Sanatorium.
    2. Przy każdorazowym  wejściu  do Sanatorium każda osoba zobowiązana jest zdezynfekować ręce.
    3. Obowiązuje  zakrywanie  ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych na terenie całego obiektu. Jeśli z jakiegoś powodu osłona na nos i usta musi zostać zdjęta (w czasie niektórych zabiegów, przy stoliku w jadalni) należy przestrzegać 1,5 - 2 metrowego odstępu od innych osób. W pokojach zakwaterowania osłona ust i nosa nie obowiązuje.
    4. Na wizytę lekarską wstępną pacjenci zgłaszają się na wyznaczoną przez pielęgniarki godzinę lub po  wezwaniu telefonicznym.
    5. Planowanie zabiegów będzie odbywało się albo bez udziału pacjenta- wtedy karty zabiegowe będą dostarczone do  pokoi zakwaterowania, albo w pokoju planowania (nr.18, nr.22) w warunkach reżimu sanitarnego.
    6. Korzystanie z windy tylko przy przestrzeganiu wskazanej w informacji przy windzie liczbie  osób; osoby powinny mieć osłony na usta i nos, a także nie stać do siebie twarzą w twarz.
    7. Należy zwracać uwagę na zachowanie dystansu społecznego – odległość 1,5-  2 m od innych osób we wszystkich pomieszczeniach Sanatorium, z wyjątkiem pokoju zakwaterowania.  
    8. W celu zapobiegania ewentualnym zakażeniom krzyżowym zalecany jest  kontakt  z personelem Sanatorium za pomocą telefonu udostępnionego w pokoju lub przez własny telefon komórkowy- nr 81 5014 751, następnie nr wewnętrzny. Numery telefonów wewnętrznych do gabinetów lekarskich, pielęgniarskich, ZPL, recepcji itd. udostępnione są w każdym pokoju mieszkalnym.
    9. W kontaktach interpersonalnych pacjenci powinni unikać wzajemnego dotykania (podawania rąk, przytulania, całowania przy powitaniu, itp.);
    10. Wprowadza się do odwołania :
    • zakaz korzystania przez pacjentów z przepustek;
    • ograniczenie samowolnego opuszczania przez pacjentów obiektu w celach innych, niż poprawa stanu zdrowia (spacer lub ćwiczenia na świeżym powietrzu);
    • zakaz uczestniczenia przez pacjentów w wydarzeniach o charakterze zbiorowym (spotkania, zebrania, koncerty, wycieczki wyjazdowe, itp.);
    • zakaz odwiedzania się w pokojach;
    • bezwzględny zakaz przebywania w pokojach osób postronnych, nie zakwaterowanych w obiekcie.
    11. Zaleca się bezwzględne przestrzeganie higieny osobistej regularne i dokładne mycie rąk przez kuracjuszy wodą z mydłem zgodnie z instrukcją prawidłowego  mycia i dezynfekowania rąk. Sanatorium  zapewnia środki higieniczne (mydło z dozowników, płyny do dezynfekcji ) w ilości wystarczającej dla personelu i kuracjuszy.
    12. Zaleca się  dezynfekcję rąk, przy wejściu do budynku , do jadalni, do ZPL oraz w    innych pomieszczeniach  wspólnie użytkowanych hole, toalety ogólnodostępne.
    13. W Sanatorium zapewniona jest  całodobowa opieka pielęgniarska  oraz w dni powszednie opieka lekarska; zapewniona jest możliwość uzyskania teleporady , a w miarę potrzeby  natychmiastowej interwencji pielęgniarki lub  lekarza.
    14. Na wizyty lekarskie lub porady pielęgniarskie  kuracjusze mogą zgłaszać się do gabinetów po wcześniejszym  uzgodnieniu telefonicznym z lekarzem  lub pielęgniarką.
    15. W razie wystąpienia  objawów infekcji górnych dróg oddechowych kaszlu , gorączki  bez zbędnej zwłoki należy :  
    • zgłosić ten fakt telefonicznie  do pielęgniarki lub lekarza, całodobowa dyżurka pielęgniarska nr tel. 100.
    • założyć maseczki ochronne osobie chorej i współmieszkańcowi w pokoju
    • pozostać w pokoju zakwaterowania do czasu  decyzji lekarza lub pielęgniarki.
    16. Osoba z infekcją  nie może uczestniczyć w zabiegach rehabilitacyjnych, spożywać posiłków na stołówce ( w tym czasie zapewnione jest dostarczanie posiłków  w pojemnikach jednorazowych do pokoi mieszkalnych) i nie może przebywać poza pokojem mieszkalnym.
17. Osoba z infekcją może być przekwaterowana do pokoju izolacji.
18.Osobie z infekcją może być wykonany test antygenowy na obecność zakażenia SARS CoV-2.
19. Po potwierdzeniu zachorowania  na Covid-19 u pacjenta zostanie powiadomiona PSSE, zostanie zebrany wywiad epidemiologiczny, a następnie pacjent będzie wypisany z SUR. W zależności od stanu zdrowia pacjent zostanie skierowany do szpitala zakaźnego, izolacji domowej lub izolacji zbiorowej.
20.Osoby z kontaktu z osoba zakażoną mogą być skierowane decyzja Sanapidu na kwarantannę zbiorową lub domową.

Zabiegi rehabilitacyjne
    1. W Zakładzie Przyrodoleczniczym (ZPL)  obowiązuje dystansowanie się, odstęp między osobami minimum 1,5- 2 m.
    2. Na zabiegi  mogą wejść wyłącznie osoby z maseczką ochronną na usta i nos.
    3. Przed  wejściem  do Zakładu Przyrodoleczniczego   kuracjusze powinni zdezynfekować ręce; preparat do dezynfekcji przy drzwiach do Zakładu.
    4. Zaleca się  pacjentom punktualne zgłaszanie na zabieg i wyłącznie o wyznaczonej godzinie – bez zbędnego oczekiwania i gromadzenia się w holach ZPL.
    5. Zaleca się  wypoczynek  po zabiegach w pokojach zakwaterowania, a nie w częściach wspólnych np. holach  wypoczynkowych.
    6. W przypadku zajęć na basenie należy zastosować się do Regulaminu na basenie w czasie epidemii COVID-19 -poprzez  dystansowanie się, ograniczoną  ilość osób korzystających jednoczasowo z basenu, bezwzględnie zachowanie reżimu sanitarnego, stosowanie środków ochrony indywidualnej przez kuracjuszy i personel, przestrzeganie higieny kąpieli i używania środków dezynfekcyjnych.
Jadalnia
    1. Przed każdorazowym  wejściem na teren jadalni obowiązkowa jest dezynfekcja rąk, tak dla kuracjuszy jak i personelu; dozowniki z płynem dezynfekcyjnym umieszczone przed wejściami na jadalnię.
    2. Noszenie osłon ust i nosa (maski ochronne) jest obowiązkowe na jadalni do czasu zajęcia miejsca siedzącego przy stoliku a  w trakcie konsumpcji nie są wymagane.

Cenniki i terminy

Zabiegi

o Nałęczowie