Wszystkie usługi (zakwaterowanie, wyżywienie, opieka medyczna,  zabiegi, basen) są w jednym obiekcie Sanatorium Uzdrowiskowym Rolnik, który zlokalizowany jest w strefie "A" ochrony uzdrowiskowej  na terenie Parku Zdrojowego w Nałęczowie.
Zasady zachowania higieny  i korzystania  ze świadczeń  leczniczo-rehabilitacyjnych w Sanatorium Uzdrowiskowym Rolnik  w okresie epidemii COVID-19
  1. Na terenie Sanatorium mogą przebywać osoby korzystające ze świadczeń udzielanych przez SUR.
  2. Przy każdorazowym  wejściu  do Sanatorium każda osoba zobowiązana jest zdezynfekować ręce.
  3. Obowiązuje  zakrywanie  ust i nosa w przestrzeniach wspólnych na terenie całego obiektu. 
  4. Na wizytę lekarską wstępną pacjenci zgłaszają się na wyznaczoną przez pielęgniarki godzinę lub po  wezwaniu telefonicznym.
  5. Korzystanie z windy tylko przy przestrzeganiu wskazanej w informacji przy windzie liczbie  osób; osoby powinny mieć osłony na usta i nos, a także nie stać do siebie twarzą w twarz.
  6. Należy zwracać uwagę na zachowanie dystansu społecznego – odległość 1,5-  2 m od innych osób we wszystkich pomieszczeniach Sanatorium, z wyjątkiem pokoju zakwaterowania.  
  7. W celu zapobiegania ewentualnym zakażeniom krzyżowym zalecany jest  kontakt  z personelem Sanatorium za pomocą telefonu udostępnionego w pokoju lub przez własny telefon komórkowy- nr 81 5014 751, następnie nr wewnętrzny. Numery telefonów wewnętrznych do gabinetów lekarskich, pielęgniarskich, ZPL, recepcji itd. udostępnione są w każdym pokoju mieszkalnym.
 8. Zaleca się bezwzględne przestrzeganie higieny osobistej regularne i dokładne mycie rąk przez kuracjuszy wodą z mydłem zgodnie z instrukcją prawidłowego  mycia i dezynfekowania rąk. Sanatorium  zapewnia środki higieniczne (mydło z dozowników, płyny do dezynfekcji ) w ilości wystarczającej dla personelu i kuracjuszy.
9. Zaleca się  dezynfekcję rąk, przy wejściu do budynku , do jadalni, do ZPL oraz w    innych pomieszczeniach  wspólnie użytkowanych hole, toalety ogólnodostępne.
    10. W Sanatorium zapewniona jest  całodobowa opieka pielęgniarska  oraz w dni powszednie opieka lekarska; zapewniona jest możliwość uzyskania teleporady , a w miarę potrzeby  natychmiastowej interwencji pielęgniarki lub  lekarza.
11. W razie wystąpienia  objawów infekcji górnych dróg oddechowych kaszlu , gorączki  bez zbędnej zwłoki należy :  
    • zgłosić ten fakt telefonicznie  do pielęgniarki lub lekarza, całodobowa dyżurka pielęgniarska nr tel. 100.
    • założyć maseczki ochronne osobie chorej i współmieszkańcowi w pokoju
    • pozostać w pokoju zakwaterowania do czasu  decyzji lekarza lub pielęgniarki.
11. Osoba z infekcją  nie może uczestniczyć w zabiegach rehabilitacyjnych, spożywać posiłków na stołówce ( w tym czasie zapewnione jest dostarczanie posiłków  w pojemnikach jednorazowych do pokoi mieszkalnych) i nie może przebywać poza pokojem mieszkalnym.
12. Osoba z infekcją może być przekwaterowana do pokoju izolacji.
13.Osobie z infekcją może być wykonany test antygenowy na obecność zakażenia SARS CoV-2.
14. Po potwierdzeniu zachorowania  na Covid-19 u pacjenta zostanie powiadomiona PSSE, zostanie zebrany wywiad epidemiologiczny, a następnie pacjent będzie wypisany z SUR. W zależności od stanu zdrowia pacjent zostanie skierowany do szpitala zakaźnego lub izolacji domowej.

Zabiegi rehabilitacyjne
    1. W Zakładzie Przyrodoleczniczym (ZPL)  obowiązuje dystansowanie się, odstęp między osobami minimum 1,5- 2 m.
    2. Na zabiegi  mogą wejść wyłącznie osoby z maseczką ochronną na usta i nos.
    3. Przed  wejściem  do Zakładu Przyrodoleczniczego   kuracjusze powinni zdezynfekować ręce; preparat do dezynfekcji przy drzwiach do Zakładu.
    4. Zaleca się  pacjentom punktualne zgłaszanie na zabieg i wyłącznie o wyznaczonej godzinie – bez zbędnego oczekiwania i gromadzenia się w holach ZPL.
    5. Zaleca się  wypoczynek  po zabiegach w pokojach zakwaterowania, a nie w częściach wspólnych np. holach  wypoczynkowych.
    6. W przypadku zajęć na basenie należy zastosować się do Regulaminu na basenie w czasie epidemii COVID-19 -poprzez  dystansowanie się, ograniczoną  ilość osób korzystających jednoczasowo z basenu, bezwzględnie zachowanie reżimu sanitarnego, stosowanie środków ochrony indywidualnej przez kuracjuszy i personel, przestrzeganie higieny kąpieli i używania środków dezynfekcyjnych.
Jadalnia
    1. Przed każdorazowym  wejściem na teren jadalni obowiązkowa jest dezynfekcja rąk, tak dla kuracjuszy jak i personelu; dozowniki z płynem dezynfekcyjnym umieszczone przed wejściami na jadalnię.
    2. Noszenie osłon ust i nosa (maski ochronne) jest obowiązkowe na jadalni do czasu zajęcia miejsca siedzącego przy stoliku a  w trakcie konsumpcji nie są wymagane.

Cenniki i terminy

Zabiegi

o Nałęczowie