Wszystkie usługi (zakwaterowanie, wyżywienie, opieka medyczna,  zabiegi, basen) są w jednym obiekcie Sanatorium Uzdrowiskowym Rolnik, który zlokalizowany jest w strefie "A" ochrony uzdrowiskowej  na terenie Parku Zdrojowego w Nałęczowie.

(opracowany na podstawie: Wytycznych  Krajowego Konsultanta w dziedzinie Balneologii i Medycyny Fizykalnej i Ministra Zdrowia dla funkcjonowania uzdrowisk w trakcie epidemii Covid-10 w Polsce z dnia 11.03.2021 r. oraz aktualnych przepisów prawa). 

Przestrzeganie regulaminu ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa kuracjuszy, pracowników i obsługi oraz zminimalizowanie ryzyka zakażenia Covid-19.

Zapewnienie bezpieczeństwa kuracjuszy, pracowników, obsługi

Przed przyjazdem  kuracjuszy do Sanatorium

 1. Opracowanie procedur higieniczno-sanitarnych w okresie pandemii SARS Co-V2 dla każdego działu Sanatorium i zobowiązanie pracowników do przestrzegania tych procedur w czasie wykonywania czynności służbowych.
 2. Szkolenie kadry przed wznowieniem działalności sanatorium z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie epidemii SARS-CoV-2, cykliczne powtarzanie szkoleń w zależności od zmian przepisów prawa i aktualnych wytycznych GIS.
 3. Przed wznowieniem działalności Sanatorium wszyscy pracownicy oraz osoby zatrudnione na umowach cywilno-prawnych, umowach zlecenia udzielający świadczeń dla pacjentów Sanatorium będą poddani weryfikacji epidemiologicznej (ankieta epidemiologiczna, wykonane szczepienie lub badania w kierunku SARS Co-V2).
 4. Warunkiem dopuszczenia personelu Sanatorium do pracy będzie okazanie dokumentu świadczącego o zaszczepieniu się p/Covid-19 lub okazanie ujemnego wyniku testu na obecność wirusa SARS CoV-2 metodą RT PCR wykonanego nie wcześniej niż 4 dni przed przystąpieniem do pracy lub okazaniu ujemnego wyniku testu antygenowego na obecność wirusa SARS Cov-2, wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed przystąpieniem do pracy. Pracownikom, którzy nie spełnią powyższych  kryteriów  Sanatorium zapewnia wykonanie testów antygenowych  na obecność wirusa SARS CoV-2 w przeddzień lub w dniu  rozpoczęcia pracy, w siedzibie Sanatorium, koszt badań sfinansuje Sanatorium.
 5. Przed przyjazdem do Sanatorium z każdym kuracjuszem przeprowadzany jest telefoniczny wywiad epidemiologiczny wg Ankiety telefonicznej kwalifikacji epidemiologicznej do uzdrowiska – załącznik nr 1, wg kryteriów Definicji przypadku na potrzeby nadzoru nad zakażeniami ludzi nowym koronawirusem SARS-Co-V 2 z dnia 31.10.2020. Załącznik nr 2.
 6. Przed przyjazdem pracownik  sanatorium  informuje  kuracjusza  (odpowiednio wcześniej), że do sanatorium może zgłosić się wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę infekcyjna lub zakaźną.
 7. Sanatorium będzie udzielało świadczeń tylko osobom: zaszczepionym pełną dawką szczepionki p/ Covid -19 lub posiadającym ujemny wynik testu na obecność wirusa SARS CoV-2 metodą RT PCR wykonanego nie wcześniej niż 4 dni przed przyjazdem  do sanatorium,  lub posiadającym ujemny wynik testu antygenowego na obecność wirusa SARS Cov-2,  wykonanego nie wcześniej niż 48 godziny przed przyjazdem do sanatorium, a także ozdrowieńcom do 180 dni od zachorowania. Wymagane będzie okazanie odpowiednich dokumentów medycznych potwierdzających spełnienie powyższych warunków.
 8. Nie mogą pracować w Sanatorium lub zgłaszać się na leczenie  osoby,  które przebywają z osobą odbywającą kwarantannę  lub izolację w warunkach  domowych,  albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją.
 9. Kuracjusze skierowani na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową przez NFZ powinni okazać dokument zaczepienia się p/Covid 19 podwójną dawką szczepionki lub mieć negatywne wyniki badań na obecność wirusa  SARS CoV-2 met. PCR.
 10. Kuracjuszom skierowanym przez NFZ  na 5-6 dni przed przyjazdem  do sanatorium zlecane jest wykonanie testu na obecność wirusa  SARS CoV-2 -test RT PCR (przez portal gabinet.gov.pl). Termin wykonania testu - nie wcześniej niż 4 dni przed przyjazdem do sanatorium. O wyniku testu kuracjusz będzie powiadomiony przez Sanatorium  nie później niż 48-24 godz. przed terminem przyjazdu. Warunkiem przyjęcia do sanatorium  jest  negatywny wynik testu  na obecność wirusa  SARS CoV-2. Spełnienie jednego z powyższych kryteriów jest warunkiem przyjęcia do sanatorium i udzielania świadczeń medycznych.
 11. Inne osoby chcące skorzystać ze świadczeń leczniczo-rehabilitacyjnych w sanatorium  – osoby pełnopłatne, z dofinansowaniem świadczeń  rehabilitacyjnych  ze środków PFRON zobowiązane są do posiadania i okazania personelowi medycznemu dokumentu  świadczącego o zaszczepieniu się p/Covid-19 lub dokumentu świadczącego o przebyciu Covid-19 w okresie nie przekraczającym 180 dni przed rozpoczęciem kuracji lub okazania ujemnego wyniku  testu na obecność wirusa SARS CoV-2 metodą PCR wykonanego nie wcześniej niż  4 dni przed  przyjazdem do sanatorium  lub okazaniu ujemnego wyniku testu antygenowego na obecność wirusa SARS Cov-2, wykonanego nie wcześniej niż w  ostatnich 48 godzinach przed  przyjazdem do sanatorium. Spełnienie jednego z powyższych kryteriów jest warunkiem przyjęcia do sanatorium i udzielania świadczeń medycznych.
 12. Kuracjuszom, którzy nie spełnią powyższych  kryteriów Sanatorium zapewnia wykonanie testów antygenowych na obecność wirusa SARS CoV-2 w siedzibie sanatorium  w  dniu przyjazdu przed czynnościami meldunkowymi. Za wykonanie testu będzie pobierana opłata zgodnie z cennikiem. Przy  pobycie w sanatorium co najmniej 7 dobowym koszt testu antygenowego  pokrywa Sanatorium.
 13. Po uzyskaniu ujemnego wyniku testu pacjentom będą udzielane standardowe świadczenia leczniczo- rehabilitacyjne.
 14. W przypadku dodatniego wyniku testu antygenowego na obecność SARS Co-V2 pacjenci nie będą dopuszczeni  do świadczeń w sanatorium. W sytuacji tego wymagającej udzielona zostanie pacjentowi niezbędna pomoc medyczna.  Pacjenci w dobrym stanie ogólnym  zostaną odesłani do miejsca zamieszkania z poleceniem zgłoszenia się lekarza POZ w celu ustalenia dalszego postępowania. Sanatorium  zgłosi do PSSE w Puławach wymagalne dane osoby  z  dodatnim  wynikiem testu   

Przy przyjęciu do sanatorium:

 1. Podczas przyjazdów do Sanatorium do budynku mogą wejść tylko kuracjusze zaopatrzeni w maskę  zasłaniającą  usta i nos,  po zdezynfekowaniu rąk płynem z dozownika umieszczonego przed wejściem głównym.  Osoby towarzyszące  (rodziny, znajomi ) nie mogą wchodzić na teren  Pracownik działu  technicznego w odpowiednim zabezpieczeniu (maseczka, przyłbica, rękawiczki)  kieruje ruchem pacjentów  przy wejściu do Sanatorium.
 2. Na terenie Sanatorium mogą przebywać osoby meldujące się lub zameldowane, osoby postronne nie będą wpuszczane do Sanatorium.
 3. Przy każdorazowym  wejściu  do sanatorium każdy Kuracjusz /Pracownik/zobowiązany jest zdezynfekować ręce i osłonić usta i nos maseczką.
 4. Po wejściu do holu Sanatorium na wydzielonym stanowisku TRIAGE pielęgniarka wyposażona w środki ochrony osobistej – jednorazowy fartuch, rękawiczki, maskę twarzową, przyłbicę ochronną  oraz maseczkę dokonuje pomiaru temperatury ciała termometrem bezdotykowym oraz  weryfikuje  dane  epidemiologiczne zgłoszone przez pacjenta w Ankiecie telefonicznej kwalifikacji epidemiologicznej  do uzdrowiska , potwierdzane następnie czytelnym podpisem pacjenta.
 5. Personel Sanatorium zobowiązany jest  do wypełnienia Ankiety oceny  epidemiologicznej  pracownika uzdrowiska wg załącznika nr 3 str. 1, potwierdzonej czytelnym podpisem oraz  weryfikacji i aktualizacji danych z ankiety   w każdym  dniu pracy,  potwierdzanej czytelnym podpisem  załącznik nr 3 str2 do Regulaminu
 6. Przy blacie recepcyjnym może przebywać wyłącznie jedna osoba; wyjątkiem są opiekunowie asystujący kuracjuszowi zaopatrzeni w środki ochrony indywidualnej. Wymagane jest zachowanie odległości wynoszące min. 2 metry między osobami oczekującymi w kolejce na przyjęcie. Czynności recepcyjne związane z zameldowaniem  kuracjusza powinny być ograniczone tyko do czynności niezbędnych. Pozostałe formalności, opłaty,  itd. dokonywane będą po indywidualnym zaproszeniu kuracjusza na Recepcję.Po wydaniu klucza przez Recepcję pacjent udaje się do pokoju zakwaterowania, gdzie oczekuje na wezwanie pielęgniarki.
 7. Kuracjusze mogą przebywać w holu budynku i innych pomieszczeniach ogólnodostępnych tylko w  maseczkach ochronnych  z zachowaniem dystansu społecznego, określonego przepisami prawa, wynoszącego przynajmniej 1,5- 2 metrów od drugiej osoby.
 8. W gabinecie pielęgniarskim, w którym odbywa się przyjmowanie wstępne kuracjuszy,   nie powinny przebywać osoby postronne  inne niż niezbędne do przeprowadzenia tej czynności.
 9. Do gabinetu pielęgniarskiego pacjenci zgłaszają się pojedynczo po wezwaniu telefonicznym ze  skierowaniem (jeżeli  posiadają),  numerem  telefonu osoby uprawnionej do informacji  medycznej o pacjencie;  nie powinno się wnosić do gabinetu zbędnych rzeczy. Kuracjusze proszeni są o  pozostawienia bagażu, ubrania wierzchniego w pokoju zakwaterowania.
 10. Na wizytę lekarską wstępną pacjenci zgłaszają się na wyznaczoną przez pielęgniarki godzinę lub na wezwanie telefoniczne.
 11. Planowanie zabiegów będzie odbywało się bez udziału pacjenta, a karty zabiegowe będą dostarczonego do pokoi  zakwaterowania albo  w  pokoju planowania (nr 17, nr 22) z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 12. Korzystanie z windy tylko przy przestrzeganiu wskazanej w informacji przy windzie liczby osób, która zapewni zachowanie odstępu  między osobami; osoby powinny mieć osłony na usta i nos, a także nie stać do siebie twarzą w twarz.
 13. Obowiązuje zakrywanie  ust i nosa na terenie całego obiektu. Jeśli z jakiegoś powodu osłona na nos i usta musi zostać zdjęta (w czasie niektórych zabiegów, przy stoliku w jadalni) należy przestrzegać 1,5 - 2 metrowego odstępu od innych osób. W pokojach zakwaterowania osłona ust    i nosa nie obowiązuje.
 14. Każdy kuracjusz powinien zapoznać się z udostępnioną  w  każdym pokoju zakwaterowania: Informacją dla pacjenta -  Zasadami  zachowania higieny  i korzystania  ze świadczeń  leczniczo-rehabilitacyjnych w Sanatorium Uzdrowiskowym Rolnik  w okresie epidemii SARS CoV-2  załącznik nr 4
 15. Kuracjuszom udostępnia się numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej,  najbliższego oddziału  zakaźnego,  całodobowej dyżurki pielęgniarek Ip.  oraz infolinii NFZ  (800 190 590) – na tablicy informacyjnej w  holu głównym na parterze budynku.

Podczas pobytu w sanatorium:

A. Zasady zakwaterowania i pobytu

Zakwaterowanie uczestników w obiekcie powinno odbywać się na zasadzie maksymalnego   możliwego rozgęszczenia,  eliminując do minimum  kontakt  kuracjuszy pomiędzy zmieniającymi się turnusami.

 1. Liczba kuracjuszy przebywających w budynku musi być ograniczona, umożliwiając zapewnienie dystansu społecznego podczas całego pobytu, w tym podczas prowadzenia zajęć.
 2. Sanatorium zapewnia odpowiednią liczbę pokoi przy zachowaniu minimum 4 m2 powierzchni noclegowej na 1 osobę-; zakwaterowanie standardowe-2 osoby w pokoju.
 3. Osoby z dużym obciążeniem w wywiadzie (wskazującym na obniżenie odporności) w miarę możliwości  kwaterowane indywidualnie w pokoju z pełnym  węzłem sanitarnym.
 4. Należy zwracać uwagę na zachowanie dystansu społecznego – odległość 1,5- 2 m od innych osób.
 5. Należy zachęcać pacjentów do kontaktu z personelem Sanatorium za pomocą telefonu udostępnionego w pokoju lub przez własny telefon komórkowy- 81 5014 751, następnie nr wewnętrzny. Numery telefonów wewnętrznych do gabinetów lekarskich, pielęgniarskich, ZPL, recepcji itd. udostępnione są w każdym pokoju mieszkalnym.
 6. W kontaktach interpersonalnych pacjenci powinni unikać wzajemnego dotykania (podawania rąk, przytulania, całowania przy powitaniu, itp.);
 7. Wprowadza się do odwołania (chyba, że aktualne przepisy prawa i wytyczne GIS postanowią inaczej) :
 • zakaz korzystania przez pacjentów z przepustek;
 • zakaz samowolnego opuszczania przez pacjentów obiektu i / lub zakazu opuszczania przez pacjentów obiektu w celach innych, niż poprawa stanu zdrowia (spacer lub ćwiczenia na świeżym powietrzu);
 • zakaz uczestniczenia przez pacjentów w wydarzeniach o charakterze zbiorowym (spotkania, zebrania, koncerty, wycieczki wyjazdowe , itp.);
 • zakaz odwiedzania się w pokojach;
 • bezwzględny zakaz przebywania w pokojach osób postronnych, nie zakwaterowanych w obiekcie.
 1. Sanatorium zapewnia środki higieniczne (mydło z dozowników, płyny do dezynfekcji ) w ilości wystarczającej dla personelu i kuracjuszy.
 2. Sanatorium zaopatruje  osoby zatrudnione i obsługę w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, przyłbice, maseczki,  fartuchy jednorazowe z długim rękawem ( w razie potrzeby), fartuchy foliowe (w razie potrzeby). Sanatorium  umożliwia kuracjuszom  zakup środków ochrony osobistej w recepcji Sanatorium – maseczki ochronne.
 3. Należy promować regularne i dokładne mycie rąk przez kuracjuszy wodą
  z mydłem oraz zdezynfekowanie ich środkiem do dezynfekcji.
 4. W Sanatorium w widocznym miejscu zlokalizowano dozowniki z płynem odkażającym przy wejściach do budynku, do jadalni, do ZPL oraz w innych pomieszczenia  wspólnie użytkowanych hole, toalety ogólnodostępne.
 5. Sanatorium zapewnia regularne napełnianie dozowników.     
 6. Przy dozownikach mydła i dozownikach środków dezynfekcyjnych wywieszone są instrukcje prawidłowego  mycia i dezynfekowania rąk.
 7. Nie zaleca się korzystania z suszarek do włosów w szatniach  przy basenie.
 8. W toaletach ogólnodostępnych wyeliminowanie suszarek do rąk i stosowanie ręcznika papierowego jednorazowego.
 9. Podczas sprzątania i dezynfekcji pokoi i łazienek należy zwrócić szczególną uwagę na przedmioty i powierzchnie często dotykane takie jak: poręcze, uchwyty, przyciski, blaty, klamki.                                                                                                                                                                                                                                             

B. Opieka lekarska i pielęgniarska                                                                                                                                                                                               

 1. Personel medyczny  i  inne osoby z obsługi sanatorium  zobowiązane są na terenie Sanatorium,  a zwłaszcza przy udzielaniu świadczeń medycznych stosować   środki ochrony indywidualnej (ŚOI) – jednorazowe rękawiczki, maseczki, ew. przyłbice, a w razie potrzeby jednorazowe fartuchy z długim rękawem, ewentualnie z dodatkowym fartuchem foliowym. Rodzaje stosowanych ŚOI w zależności od stanowiska pracy i sytuacji zawiera załącznik nr 5.
 2. Należy zachęcać pacjentów do kontaktu z personelem Sanatorium za pomocą telefonu udostępnionego w pokoju. W sytuacjach nagłych można przyzwać pomoc medyczną za pomocą sygnalizacji alarmowej.
 3. W Sanatorium zapewniona jest całodobowa opieka pielęgniarska  oraz w dni powszednie opieka lekarska; zapewniona jest możliwość uzyskania teleporady lekarskiej i pielęgniarskiej, a w miarę potrzeby  natychmiastowej interwencji pielęgniarki lub lekarza.
 4. Na wizyty lekarskie lub porady pielęgniarskie kuracjusze mogą zgłaszać się do gabinetów po wcześniejszym  uzgodnieniu telefonicznym z lekarzem  lub pielęgniarką
 5. W razie gorszego samopoczucia, a zwłaszcza objawów infekcji górnych dróg oddechowych kuracjusz bez zbędnej zwłoki powinien zgłosić ten fakt telefonicznie do pielęgniarki lub lekarza, nie może uczestniczyć w zabiegach w ZPL, spożywać posiłków na stołówce (w tym czasie zapewnione jest dostarczanie posiłków do pokoi mieszkalnych  w pojemnikach jednorazowych) i nie może przebywać w  pomieszczeniach ogólnodostępnych. Pacjent pozostaje w pokoju zakwaterowania albo decyzją lekarza lub pielęgniarki zostaje przeniesiony do pokoju izolacji.
 6. W Sanatorium zostały  wydzielone pokoje izolacji kuracjuszy na  I piętrze z pełnym węzłem  higieniczno-sanitarnym  (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować pacjenta w przypadku podejrzenia zakażenia Covid-19. Postępowanie z pacjentem w izolacji określają Procedury w zakresie izolacji pacjenta  załącznik nr 6.
 7. Pacjentowi korzystającemu ze świadczeń w sanatorium, u którego wystąpiło podejrzenie zakażenia Covid-19, zostanie wykonane badanie antygenowe w kierunku SARS CoV-2 i udzielona niezbędną pomoc. W przypadku dodatniego wyniku testu antygenowego na  SARS CoV-2 Sanatorium zawiadomi telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno –Epidemiologiczną w Puławach (PSSE), wyśle odpowiednie pisemne zgłoszenie o podejrzeniu  lub zachorowaniu na Covid-19 z danymi osoby zakażonej, dane osób z kontaktu i osób współzamieszkujących wg wzoru przekazanego w  piśmie Lubelskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Lubliniez dnia 14.10.2020r  znak : ORG.021.259.2020. Dalsze postępowanie z pacjentem  nastąpi   wg wskazań medycznych: skierowanie na leczenie szpitalne lub  izolację domową lub izolację zbiorową oraz wg odpowiednich instrukcji  przekazanych  przez  PSSE.
 8. W przepadku podejrzenia zachorowania na Covid-19 pracownika/obsługi, w trakcie wykonywania czynności służbowych, należy odsunąć pracownika od pracy, izolować w wyznaczonym  i przygotowanym  miejscu, przy zachowaniu odpowiedniego dystansu społecznego  ok. 2m, wykonać test antygenowy w kierunku SARS Co-V2 i w zależności od stanu klinicznego skierować na leczenie szpitalne lub zalecić powrót do miejsca zamieszkania (najlepiej własnym środkiem transportu)  i zalecić kontakt z lekarzem POZ w celu podjęcia diagnostyki w kierunku SARS CoV-2 i leczenia .
 9. W sytuacjach opisanych w pkt. 7 i 8 stosować się do szczegółowej Instrukcji postępowania w przypadku podejrzenia u kuracjusza /pracownika zakażenia korona wirusem - załącznik nr 7 .
 10. Edukacja pacjentów indywidualna oraz udostępnienie materiałów edukacyjnych (poprzez wywieszenie ich w widocznych miejscach w budynku Sanatorium) dotyczących ograniczania ryzyka zakażenia koronawirusem i infekcji przenoszonych droga kropelkową obejmujących procedury :
 • Techniki Mycia rąk,
 • Dezynfekcji rąk
 • Zakładania i zdejmowania maseczki ochronnej
 • Zakładania i zdejmowania rękawiczek jednorazowych
 • Stosowania zasad profilaktyki podczas kaszlu i kichania.                                                                                                                                                                         

C. Zabiegi w Zakładzie Przyrodoleczniczym

 1. W Zakładzie Przyrodoleczniczym (ZPL) obowiązuje dystansowanie się, odstęp między osobami minimum. 1,5- 2 m.
 2. Do ZPL mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos (maseczka ochronna, chirurgiczna lub maseczka z filtrem).
 3. Przed wejściem  do ZPL  kuracjusze powinni zdezynfekować ręce; preparat do dezynfekcji zapewnia Sanatorium.
 4. Do niezbędnego minimum należy ograniczać czas korzystania przez pacjentów z przestrzeni wspólnych ZPL w tym samym czasie in. przez :
 • ograniczenie liczby zabiegów planowanych w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu ZPL;
 • wydłużenie czasu przerw między planowanymi zabiegami;
 • zalecenie pacjentom punktualnego zgłaszania się na zabieg i wyłącznie o wyznaczonej godzinie – bez zbędnego oczekiwania i gromadzenia się w holach ZPL
 • zalecanie pacjentom wypoczynku po zabiegach w pokojach zakwaterowania, a nie w częściach wspólnych np. holach  wypoczynkowych.
 1. Po zakończonym zabiegu wymagana jest każdorazowa dezynfekcja użytej aparatury zabiegowej (o ile to możliwe) i całego stanowiska zabiegowego (wszystkich przedmiotów z którymi pacjent miał kontakt w trakcie zabiegu – w tym leżanka, przybory i przyrządy do ćwiczeń, ewentualne elementy urządzeń zabiegowych) 
 1. Należy dezynfekować powierzchnie wspólne, z którymi stykają się pacjenci (z wyłączeniem podłogi) – poręcze, fotele, krzesła stoliki w holach minimum co 3 razy dziennie.
 2. Zapewnia się , w miarę możliwości, stałe wietrzenia pomieszczeń zabiegowych.
 3. W przypadku zajęć na basenie należy zastosować się do Regulaminu na basenie w czasie epidemii COVID-19 –( załącznik nr 8) poprzez dystansowanie się, ograniczoną  ilość osób korzystających jednoczasowo z basenu, bezwzględnie zachowanie reżimu sanitarnego, stosowanie środków ochrony indywidualnej przez kuracjuszy i personel, przestrzeganie higieny kąpieli i używania środków dezynfekcyjnych.

 D. Zasady bezpieczeństwa związane ze spożywaniem posiłków  (przygotowane na podstawie https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-dnia-13-maja-2020-r-dla-funkcjonowania-gastronomii-w-trakcie-epidemii-sars-cov-2)

 1. W pierwszym dniu  pobytu  kuracjusza  przydzielanie  numeru stolika na jadalni  odbywa się wyznaczonej strefie w holu prowadzącym do jadalni  na parterze budynku SUR.
 2. Przed każdorazowym wejściem na teren jadalni obowiązkowa jest dezynfekcja rąk, tak dla   kuracjuszy jak i personelu; dozowniki z płynem dezynfekcyjnym umieszczone przed wejściami na jadalnię.
 3. Noszenie osłon ust i nosa (maski chirurgiczne lub z filtrem) jest obowiązkowe na jadalni do czasu zajęcia miejsca siedzącego przy stoliku oraz  w trakcie konsumpcji, kiedy to ŚOI nie są wymagane.
 4. Kuracjusze powinni zachować bezpieczny dystans społeczny ok. 1,5- 2 m przy oczekiwaniu na wejście do jadalni.
 5. Żywienie zbiorowe prowadzone jest wg rygorystycznie przestrzeganych wymagań higienicznych, w  tym przede wszystkim systemu HACC P i dobrych praktyk higienicznych GHP.  Osoby chore nie mogą pracować przy produkcji i obróbce żywności.
 6. Organizacja funkcjonowania sali jadalnej polega na :
 • W miarę możliwości przestrzeganiu  założenia, że w pomieszczeniu nie może przebywać więcej niż 1 osoba na 4m2.
 • Przestrzeganie zasady mówiącej, że przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoby zamieszkujące w tym samym W innym przypadku przy stole ilość zajmowanych miejsc powinna być zredukowana o 20% względem standardowego usadzenia. 
 • Umieszczeniu informacji o maksymalnej liczbie gości przy wejściu do stołówki.
 1. Wymagana jest każdorazowa dezynfekcja stolika po zakończeniu konsumpcji. Po zakończonej dezynfekcji stolik powinien zostać oznaczony napisem: „zdezynfekowano”.
 2. Należy dezynfekować powierzchnie wspólne, z którymi stykają się pensjonariusze
  (z wyłączeniem podłogi) przed  i  po posiłku. Rekomenduje się zapewnienie, w miarę możliwości, stałego wietrzenia sali jadalnej.
 3. Należy wyłączyć z użycia przestrzenie samoobsługowe, w tym bary sałatkowe, bufety oraz dozowniki do samodzielnego nalewania napojów.
 4. Usługa na miejscu: przynoszenie dań do stolika przez kelnera (w rękawiczkach
  i maseczce).
 5. Usunięcie dodatków (np. cukier, przyprawy, serwetniki) z obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio do zamówienia przez obsługę.
 6. Zasady dotyczące mycia zastawy stołowej są takie same jak opisane powyżej w przypadku zakładu żywienia zbiorowego na miejscu.
 7. Personel obsługujący kuracjuszy na jadalni powinien nosić maseczki chirurgiczne lub maseczki z filtrem.

  EZasady bezpieczeństwa związane z korzystaniem z innych pomieszczeń 

Sala konferencyjna

 1. Przy wejściu do pomieszczeń należy udostępnić płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) oraz zamieścić informację o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie wchodzące osoby. Zaleca się udostępnienie instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk.
 2. Miejsca do siedzenia należy zorganizować w taki sposób, aby pomiędzy osobami zachowany był co najmniej 2-metrowy odstęp w każdym kierunku.
 3. Obowiązuje mycie i dezynfekcję wszystkich powierzchni płaskich i często dotykanych (jak np. włączniki światła, telefony, klamki, w tym klamki drzwi wejściowych, poręcze, uchwyty, stoliki, lady.

 Kawiarnia

W kawiarni mogą przebywać tylko osoby zameldowane w Sanatorium oraz personel Sanatorium. Szczegółowe procedury higieniczno-sanitarne  dla kawiarni przygotowuje i przestrzega oraz  zobowiązuje do ich przestrzegania klientów Najemca. Wyklucza się do odwołania wszelkie imprezy taneczne.

Kaplica Sanatorium

1.W nabożeństwach w Kaplicy Sanatorium mogą uczestniczyć  tylko kuracjusze SUR i pracownicy SUR. Na terenie Sanatorium zabrania się przebywania osobom postronnym.

2.Kuracjusze uczestniczący w nabożeństwach zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa maseczką    oraz zachowanie  dystansu społecznego 1,5m-  2m między osobami.         

F. Zasady sprzątania

 1. Wszystkie obszary często używane, takie jak pomieszczenia wspólne (korytarze, poczekalnie, recepcja, jadalnie, windy) powinny być regularnie (co najmniej dwa razy dziennie) starannie sprzątane, z użyciem wody z detergentem; pomieszczenia należy regularnie wietrzyć;
 2. Obowiązuje mycie i dezynfekcja wszystkich powierzchni płaskich i często dotykanych (jak np. włączniki światła, telefony, klamki, w tym klamki drzwi wejściowych, poręcze, uchwyty, stoliki, lady, dozowniki na preparaty do higieny rąk, dozowniki na ręczniki jednorazowe, pojemniki na odpady) nie rzadziej niż dwa razy dziennie i za każdym razem, gdy się zauważy zabrudzenia;
 3. Przy każdym zwrocie do recepcji dezynfekować przedmioty udostępniane pacjentom (np. klucze, breloki, karty, itp.);
 4. Regularne naświetlanie gabinetów medycznych z użyciem lamp UV (czas naświetlania co najmniej 1 godzina: sala obserwacyjna, gabinety pielęgniarskie i lekarskie)
 5. W celu minimalizowania zakażeń krzyżowych ograniczenie rutynowego  sprzątanie pokoi pacjentów: sprzątanie powinno odbywać się dwa razy w tygodniu oraz zawsze w razie potrzeby (na zgłoszenie pacjenta), najlepiej pod  nieobecność pacjenta; z wyjątkiem codziennego usuwania odpadów komunalnych; proces sprzątania pokoi należy rozpocząć od usunięcia odpadów oraz mycia i dezynfekcji powierzchni tzw. czystych tj.: od parapetów, blatów stolików, ram łóżka, klamek, włączników i przycisków, słuchawek telefonu, a kończąc na podłodze oraz łazience i toalecie;
 6. Po zakończeniu pobytu przez pacjenta należy gruntownie posprzątać pokój, z uwzględnieniem dezynfekcji wszystkich powierzchni dotykowych (w tym włączniki światła, klamki, uchwyty, ramy łóżek, szafki nocne, stoliki, oparcia krzeseł, pojemniki na odpady), sprzętu (np. telefon, piloty, czajnik) i łazienki; sprzątane pomieszczenia należy gruntowne wywietrzyć przez co najmniej godzinę .
 7. Odpady z pokoi pacjentów zdrowych należy traktować jak odpady komunalne;
 8. Środki ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki) stosowane profilaktycznie przez osoby zdrowe należy traktować jak odpad medyczny pozostały (kod 18 01 04) – tego typu odpady mogą być wrzucane do pojemnika lub worka na odpady zmieszane (komunalne).
 9. Pomieszczenia powinny być regularnie wietrzone.
 10. Nie należy używać klimatyzacji.
 11. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.
 12. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zaleca się wywieszenie instrukcji prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem odkażającym instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk.
 13. Nie należy używać suszarek nadmuchowych do rąk.
 14. Dezynfekcje toalet ogólnodostępnych należy przeprowadzać nie rzadziej niż 3 x dziennie;
 15. Prowadzić codzienne  prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, klawiatur, myszek, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich itp.
 16. Należy także pamiętać o dezynfekcji używanego sprzętu (np. klawiatury komputera).
 17. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta preparatu. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń.
 18. Sprzątanie pokoju izolacji następuje po opuszczeniu pokoju przez osobę izolowaną; przeszkolony w tym zakresie personel zobowiązuje się do przestrzegania odpowiednich  procedur opisanych odrębnie w Procedurze sprzątania pomieszczenia  po izolacji pacjenta (Procedura nr 9).                                                                                             

 G. Zalecenia ogólne                                                                                                                                                                                                                         

 1. Pracownicy powinni być poinstruowani odnośnie zasad dotyczących bezpieczeństwa biologicznego odnośnie zagrożeń związanych z ryzykiem zakażenia koronawirusem.
 2. Przed przyjęciem do pracy należy przeszkolić pracowników na stanowiskach pracy wykorzystując wcześniej opracowane procedury.
 3. Pracownicy zobowiązani są do przestrzegania procedur obowiązujących w okresie pandemii SARS Co-V2.
 4. Należy unikać tworzenia się skupisk ludzkich. W tym celu można np. zorganizować dostęp
  do pomieszczeń  w sposób uniemożliwiający grupowanie się osób (np. odstępy czasowe) lub wyznaczone obszary poruszania się.
 5. Zaleca się ograniczenie korzystania z wind budynku do niezbędnego minimum (limit osób jednocześnie korzystających z windy uzależniony od jej powierzchni).
 6. Podział realizowanych przez pracowników sanatorium zadań powinien być taki, aby ich część – niewymagająca fizycznej obecności pracowników w siedzibie - mogła być realizowana zdalnie.
 7. Sanatorium zapewnia:

a) osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia maseczki, przyłbice,fartuchy ochronne (w razie potrzeby), rękawiczki jednorazowe oraz  niezbędne środki dezynfekcyjne,

b) możliwość zachowania odległości między pracownikami co najmniej 1,5 m chyba, że jest to niemożliwe, wówczas koniecznie środki ochrony osobistej.

8.Zaleca się ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych, spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem odległości  pomiędzy pracownikami minimum 1,5 m; preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy.

9.Pracownicy zobowiązani są :

 1. przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem,
 2. osoby wykonujące bezpośrednią obsługę pacjentów - nosić maseczkę -osłonę nosa i ust oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków; jeśli to niemożliwe - maksymalnie zwiększyć odległość osoby od osoby na minimum 2 metry,
 3. zachować bezpieczną odległość od pacjentów i współpracowników poza stanowiskiem pracy (na stanowisku pracy 1,5 m, poza rekomendowane są minimum 2 m),
 4. regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%),
 5. podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce,
 6. starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,
 7. używać jedynie swoich przyborów i akcesoriów,
 8. dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, przed,
  w trakcie i po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak np. uchwyty, poręcze, włączniki świateł. Regularnie (kilka razy
  w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci

10.Za jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa uważa się  utrzymywanie czystości rąk - ich częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekowanie (jeśli dłonie nie są w sposób widoczny zanieczyszczone). Zaleca się higienę rąk:

 • przed i po pracy z pacjentami,
 • po dotykaniu banknotów/kart kredytowych, klamek tp..,
 • przed dotykaniem ust, nosa czy oczu, 
 • po zanieczyszczeniu rąk wydzieliną z dróg oddechowych, np. w przypadku kasłania, kichania,
 • przed i po skorzystaniu z toalety,
 • przed wejściem do pomieszczenia dla personelu,
 • przed i po posiłku, spożywaniu napojów.

11. Noszenie rękawiczek nie może zastępować mycia rąk.

Przydatne instrukcje:

- mycia rąk https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

- dezynfekcji rąk https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

- prawidłowego zdejmowania maseczki https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

- prawidłowego zdejmowania rękawiczek https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

Wykaz załączników do REGULAMINU :

 1. Załącznik nr 1 -Ankieta telefonicznej kwalifikacji epidemiologicznej do sanatorium
 2. Załącznik nr 2- Definicja przypadku na potrzeby nadzoru nad zakażeniami ludzi nowym koronawirusem SARS-Co-V 2
 3. Załącznik nr 3- Ankieta oceny epidemiologicznej  pracownika uzdrowiska
 4. Załącznik nr 4 –Informacja dla pacjenta- Zasady zachowania higieny  i korzystania  ze świadczeń  leczniczo-rehabilitacyjnych w Sanatorium Uzdrowiskowym Rolnik  w okresie epidemii COVID-19
 5. Załącznik nr 5 - Rodzaje stosowanych ŚOI w zależności od stanowiska pracy i sytuacji
 6. Załącznik nr 6 - Procedury w zakresie izolacji pacjenta
 7. Załącznik nr 7 - Instrukcja postępowania w przypadku podejrzenia u kuracjusza /pracownika zakażenia korona wirusem
 8. Załącznik nr 8 - Regulamin na basenie w czasie epidemii COVID-19.

Wykaz procedur wynikających z REGULAMINU:

 1. Procedura bezpieczeństwa i ochrony zdrowia kuracjuszy w Sanatorium Uzdrowiskowego Rolnik w epidemii.
 2. Procedura bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników Sanatorium Uzdrowiskowego Rolnik w epidemii.
 3. Procedura przyjęcia pacjenta do SUR w okresie epidemii koronawirusa SARS CoV-2.
 4. Procedury higieniczno-sanitarne w SUR w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w Dziale Medycznym.
 5. Procedury higieniczno-sanitarne stosowane w okresie epidemii Covid-19 w Zakładzie Przyrodoleczniczym i Rehabilitacji (ZPL)
 6. Procedury w zakresie izolacji
 7. Procedury higieniczno-sanitarne stosowane w okresie epidemii Covid-19. Dział Żywienia.
 8. Procedury sanitarne stosowane w okresie epidemii Covid-19 dla następujących pracowników: magazynier, konserwatorzy, kierowca, pokojowe oraz pracownice pralni
 9. Procedura sprzątania w pomieszczeniu po izolacji pacjenta
 10. Procedura obsługi pacjenta w kasie i Dziale Księgowości.
 11. Procedura postępowania z ciałem po śmierci z powodu Covid-19.

Cenniki i terminy

Zabiegi

o Nałęczowie