Wszystkie usługi (zakwaterowanie, wyżywienie, opieka medyczna,  zabiegi, basen) są w jednym obiekcie Sanatorium Uzdrowiskowym Rolnik, który zlokalizowany jest w strefie "A" ochrony uzdrowiskowej  na terenie Parku Zdrojowego w Nałęczowie.

REGULAMIN PORZĄDKOWY KURACJUSZY PRZEBYWAJĄCYCH W SANATORIUM UZDROWISKOWYM ROLNIK W NAŁĘCZOWIE

 1. Sanatorium Uzdrowiskowe  Rolnik realizuje :
  • leczenie uzdrowiskowe pacjentów kierowanych przez Narodowy Fundusz Zrowia,
  • turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe dla indywidualnych pacjentów pełnopłatnych,
  • turnusy rehabilitacyjne z udziałem środków PFRON .
 2. Kuracjusz przybywający do Sanatorium winien posiadać ze sobą wydane przez uprawnione instytucje skierowanie imienne (nie dotyczy pacjentów pełnopłatnych) wraz z obowiązującą dokumentacją medyczną, aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego, dowód tożsamości oraz stale przyjmowane leki.
 3. Pacjent po zgłoszeniu się do Sanatorium winien w pierwszej kolejności dokonać w recepcji formalności związanych z meldunkiem oraz uiszczeniem stosownych opłat. Tam otrzyma przydział pokoju, kartę pobytu  pacjenta, oraz niezbędne informacje dotyczące dalszego postępowania. Pacjent pełnopłatny winien dokonać opłaty za pobyt w Sanatorium, najpóźniej do 3–go dnia po zameldowaniu.Wskazane jest posiadanie dokumentu stwierdzającego wpłatę zaliczki.
 4. Z kartą pobytu pacjent winien zgłosić się do punktu żywienia a następnie do dyżurki pielęgniarskiej na swoim piętrze, celem przygotowania do wstępnej wizyty lekarskiej.Po godzinie 15:00  formalności te można dopełnić w dyżurce pielęgniarskiej  całodobowej pok. nr.134 - piętro I).
 5. Pacjent pełnopłatny winien przedłożyć lekarzowi zaświadczenie o braku przeciwwskazań do leczenia sanatoryjnego.
 6. Po badaniu lekarskim należy zgłosić się do działu rehabilitacji (pok. nr 18 lub 22 - parter)    w celu zaplanowania zleconych przez lekarza zabiegów rehabilitacyjnych.
 7. Na  pomiar ciśnienia, pobieranie leków oraz zabiegi rehabilitacyjne należy zgłaszać się punktualnie.
 8. Kuracjusze winni zgłaszać się na badania lekarskie w wyznaczanych terminach . W przypadku nagłego zachorowania należy niezwłocznie powiadomić pielęgniarkę dyżurną.
 9. Pacjentowi nie wolno przyjmować leków ani poddawać się jakimkolwiek zabiegom bez zlecenia lekarskiego.
 10. Samowolna zamiana lub odstępowanie zleceń na zabiegi jest zabroniona.
 11. Spożywanie posiłków odbywa się w jadalni w  godzinach:
      śniadanie – 8:00,   obiad – 13:00,    kolacja - 18:00.
      Podawanie posiłków do pokoi może mieć miejsce jedynie na zlecenie lekarza.
 12. Okres pobytu w Sanatorium dla kuracjuszy kierowanych przez NFZ rozpoczyna się od godz. 14:00 pierwszego dnia a kończy o godz.12.00 ostatniego dnia pobytu określonego na skierowaniu. Skracanie kuracji przez pacjenta wiąże się z naliczeniem "opłaty rekompensacyjnej " za gotowość do wykonania wymaganych świadczeń,zgodnie z umową zawartą z NFZ. Szczegółowe zasady naliczania opłaty reguluje Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Sanatorium.
 13. Sanatorium może odmówić przyjęcia kuracjusza na leczenie jeżeli opóźnienie przyjazdu przekracza 2 dni od terminu wyznaczonego na skierowaniu.
 14. Pacjent pełnopłatny  winien przybyć do Sanatorium w dniu zgodnym z ustaloną wcześniej rezerwacją.Pokój do dyspozycji pacjenta jest  od pierwszego dnia rezerwacji od godz. 12:00  do ostatniego dnia rezerwacji do godz. 10:00.
 15. Opóźnienie przyjazdu pacjenta pełnopłatnego bądź nagłe nieuzasadnione medycznie  skrócenie pobytu w trakcie trwania kuracji wiąże się z naliczeniem "opłaty rekompensacyjnej " za  gotowość Sanatorium do wykonywania świadczeń, zgodnie z dokonaną przez pacjenta rezerwacją.
 16. Koszt pobytu obejmuje: zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie (3 posiłki), opiekę lekarsko- pielęgniarską, oraz zabiegi i inne świadczenia medyczne zlecone przez lekarza zgodnie z zawartymi umowami. Za badania specjalistyczne lub dodatkowe zabiegi pacjent wnosi opłatę wg. obowiązującego cennika.
 17. W godzinach od 22:00 do 7:00 obowiązuje cisza nocna.
 18. W przypadku korzystania z usług telefonicznych należy wybrać cyfrę "0" w aparacie telefonicznym znajdującym się na wyposażeniu pokoju i podać recepcjonistce żądany numer. Za połączoną rozmowę należy opłacić w recepcji. Nie należy zamawiać i prowadzić rozmów telefonicznych w czasie obowiązującej ciszy nocnej.
 19. Sanatorium nie ponosi odpowiedzialności za zaginione przedmioty wartościowe oraz pieniądze nie złożone do depozytu Sanatorium.
 20. Kuracjusze zobowiązani są do przestrzegania przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych oraz czystości i ustalonego porządku na terenie Sanatorium.
 21. Używanie grzałek, grzejników i żelazek elektrycznych w pokojach jest niedozwolone.
 22. Obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu, zażywania narkotyków, palenia tytoniu oraz uprawianie gier hazardowych na terenie Sanatorium.
 23. W czasie przebywania kuracjusza w pokoju a w szczególności w porze nocnej nie należy zamykać drzwi na klucz ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe oraz ewentualną pomoc medyczną . Na czas nieobecności w pokoju należy zamykać okna oraz drzwi na klucz.
 24. Zabrania się samowolnego opuszczania Sanatorium na okres dłuższy niż 12h. W wyjątkowych wypadkach można uzyskać przepustkę, za zgodą lekarza leczącego.
 25. Zabrania się:
  • opuszczania Sanatorium w godzinach ciszy nocnej,
  • organizowania jakichkolwiek zbiórek pieniężnych,
  • zabierania do pokoi nakryć stołowych z jadalni.
 26. Kuracjusze odpowiadają materialnie za wyrządzone przez siebie szkody w inwentarzu i urządzeniach w tym za zagubienie otrzymanego podczas meldunku klucza do pokoju hotelowego.
 27. W obiekcie Sanatorium nie ma możliwości zakwaterowania kuracjuszy przyjeżdżających ze zwierzętami.
 28. Przyjmowanie gości z zewnątrz Sanatorium odbywać się może w godzinach 8.00 - 21.00 po uprzednim zgłoszeniu w recepcji.
 29. Kuracjusz, który nie stosuje się do postanowień niniejszego regulaminu, a w szczególności do przestrzegania zaleceń objętych programem leczenia sanatoryjnego, albo w sposób szkodliwy dla zdrowia lub uciążliwy dla otoczenia narusza regulamin, może być przedterminowo wypisany z Sanatorium.
 30. Decyzję w sprawie skreślenia z listy kuracjuszy podejmuje Dyrektor Sanatorium w uzgodnieniu z naczelnym lekarzem Sanatorium lub lekarzem prowadzącym.
 31. Kuracjusz ma prawo złożyć swoje uwagi i skargi na niewłaściwą opiekę lub obsługę, żywienie, stan higieniczno-sanitarny itp. Dyrektorowi Sanatorium lub wpisać je do księgi życzeń, skarg i zażaleń, która jest dostępna w sekretariacie Sanatorium.


Cenniki i terminy

Zabiegi

o Nałęczowie