Wszystkie usługi (zakwaterowanie, wyżywienie, opieka medyczna,  zabiegi, basen) są w jednym obiekcie Sanatorium Uzdrowiskowym Rolnik, który zlokalizowany jest w strefie "A" ochrony uzdrowiskowej  na terenie Parku Zdrojowego w Nałęczowie.

REGULAMIN PORZĄDKOWY KURACJUSZY PRZEBYWAJĄCYCH W SANATORIUM UZDROWISKOWYM ROLNIK W NAŁĘCZOWIE

 1. Sanatorium Uzdrowiskowe  Rolnik realizuje :
  • leczenie uzdrowiskowe pacjentów kierowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia:
  • turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe dla indywidualnych pacjentów pełnopłatnych:
  • turnusy rehabilitacyjne z udziałem środków PFRON .
 2. Kuracjusz przybywający do sanatorium winien posiadać ze sobą: wydane przez uprawnione instytucje skierowanie imienne (nie dotyczy pacjentów pełnopłatnych) wraz z obowiązującą dokumentację medyczną, aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego, dowód tożsamości oraz stale przyjmowane leki.
 3. Pacjent po zgłoszeniu się do sanatorium powinien w pierwszej kolejności dokonać w recepcji formalności związanych z meldunkiem oraz uiszczeniem stosownych opłat. Kuracjusz otrzyma wówczas przydział pokoju, kartę pobytu  pacjenta, oraz niezbędne informacje dotyczące dalszego postępowania. Pacjent pełnopłatny dokonuje opłaty za pobyt w sanatorium, najpóźniej, do 3–go dnia po zameldowaniu. Wskazane jest posiadanie dokumentu stwierdzającego wpłatę zaliczki.
 4. Z kartą pobytu kuracjusz winien zgłosić się do punktu żywienia a następnie do dyżurki pielęgniarskiej na swoim piętrze celem przygotowania do wstępnej wizyty lekarskiej.Po godzinie 15:00  formalności związane z przygotowaniem do wizyty lekarskiej można dopełnić w dyżurce pielęgniarskiej  całodobowej pok. nr.134 - piętro I. Termin wizyty lekarskiej ustalany jest w dyżurce pielęgniarskiej.
 5. Pacjent pełnopłatny przedkłada lekarzowi zaświadczenie o braku przeciwwskazań do leczenia sanatoryjnego.
 6. Po badaniu lekarskim należy zgłosić się do działu rehabilitacji (pok. nr 18 lub 22 - parter) w celu zaplanowania zleconych przez lekarza zabiegów rehabilitacyjnych.
 7. Na  pomiar ciśnienia, pobieranie leków oraz zabiegi rehabilitacyjne należy przychodzić punktualnie.
 8. Kuracjusze winni zgłaszać się na  kolejne badania lekarskie w wyznaczanych terminach. W przypadku nagłego zachorowania należy niezwłocznie powiadomić pielęgniarkę dyżurną.
 9. Termin końcowej wizyty lekarskiej ustalany jest w dyżurce pielęgniarskiej. Podczas tej wizyty pacjent otrzymuje dokumentację z przebiegu leczenia.
 10. Kuracjuszowi nie wolno przyjmować leków ani poddawać się jakimkolwiek zabiegom bez zlecenia lekarskiego.
 11. Spożywanie posiłków odbywa się w jadalni w  godzinach:
      śniadanie – 8:00,   obiad – 13:00,    kolacja - 18:00.
      Podawanie posiłków do pokoi możliwe jest jedynie na zlecenie lekarza.
 12. Okres pobytu w sanatorium dla kuracjuszy kierowanych przez NFZ rozpoczyna się od godz. 14:00 pierwszego dnia a kończy o godz.12.00 ostatniego dnia pobytu określonego na skierowaniu. Skracanie kuracji przez pacjenta wiąże się z naliczeniem "opłaty rekompensacyjnej " za gotowość do wykonania wymaganych świadczeń, zgodnie z umową zawartą z NFZ. Szczegółowe zasady naliczania opłaty reguluje Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora sanatorium.
 13. Sanatorium może odmówić przyjęcia kuracjusza na leczenie, jeżeli opóźnienie przyjazdu przekracza 2 dni od terminu wyznaczonego na skierowaniu.
 14. Pacjent pełnopłatny winien przybyć do sanatorium w dniu zgodnym z ustaloną wcześniej rezerwacją. Pokój do dyspozycji kuracjusza jest  od pierwszego dnia rezerwacji, od godz. 12:00  do ostatniego dnia rezerwacji, do godz. 10:00, kiedy pacjent oddaje klucz w recepcji i zostaje wymeldowany.
 15. Opóźnienie przyjazdu pacjenta pełnopłatnego bądź nagłe, nieuzasadnione medycznie  skrócenie pobytu w trakcie trwania kuracji wiąże się z naliczeniem "opłaty rekompensacyjnej " za  gotowość sanatorium do wykonywania świadczeń zgodnie z dokonaną przez pacjenta rezerwacją.
 16. Koszt pobytu obejmuje: zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie (3 posiłki), opiekę lekarsko- pielęgniarską, oraz zabiegi i inne świadczenia medyczne zlecone przez lekarza zgodnie z zawartymi umowami. Za badania specjalistyczne lub dodatkowe zabiegi pacjent wnosi opłatę wg obowiązującego cennika.
 17. W godzinach od 22:00 do 7:00 obowiązuje cisza nocna.
 18. W przypadku korzystania z usług telefonicznych należy wybrać cyfrę "0" w aparacie telefonicznym znajdującym się na wyposażeniu pokoju i podać recepcjonistce żądany numer. Za połączoną rozmowę należy wnieść opłatę w recepcji. Nie należy zamawiać i prowadzić rozmów telefonicznych w czasie  ciszy nocnej.
 19. Sanatorium nie ponosi odpowiedzialności za zaginione przedmioty wartościowe oraz pieniądze nie złożone do depozytu sanatorium.
 20. Kuracjusze zobowiązani są do przestrzegania przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych oraz czystości i ustalonego porządku na terenie sanatorium.
 21. Używanie grzałek, grzejników i żelazek elektrycznych w pokojach jest niedozwolone.
 22. Obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu, palenia tytoniu, zażywania narkotyków i innych środków odużających oraz uprawiania gier hazardowych na terenie sanatorium.
 23. W czasie przebywania kuracjusza w pokoju, w szczególności w porze nocnej, nie należy zamykać drzwi na klucz ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe oraz ewentualną pomoc medyczną. Na czas nieobecności w pokoju należy zamykać okna oraz drzwi na klucz.
 24. Zabrania się samowolnego opuszczania sanatorium na okres dłuższy niż 12 godzin. W wyjątkowych wypadkach można uzyskać przepustkę, za zgodą lekarza leczącego.
 25. Zabrania się:
  • opuszczania sanatorium w godzinach ciszy nocnej,
  • zabierania do pokoi nakryć stołowych z jadalni.
 26. Kuracjusze odpowiadają materialnie za wyrządzone przez siebie szkody w inwentarzu i urządzeniach w tym za zagubienie otrzymanego podczas meldunku klucza do pokoju hotelowego.
 27. W obiekcie sanatorium nie ma możliwości zakwaterowania kuracjuszy przyjeżdżających ze zwierzętami.
 28. Przyjmowanie gości z zewnątrz odbywać się może w godzinach 8.00 - 21.00 po uprzednim zgłoszeniu w recepcji.
 29. Kuracjusz, który nie stosuje się do postanowień niniejszego regulaminu, a w szczególności nie przestrzega zaleceń objętych programem leczenia sanatoryjnego albo w sposób szkodliwy dla zdrowia lub uciążliwy dla otoczenia narusza regulamin, może być przedterminowo wypisany z sanatorium.Decyzję w sprawie skreślenia z listy kuracjuszy podejmuje Dyrektor sanatorium w uzgodnieniu z naczelnym lekarzem sanatorium lub lekarzem prowadzącym.
 30. Kuracjusz ma prawo przedłożyć swoje uwagi i skargi na niewłaściwą opiekę, obsługę, żywienie, stan higieniczno-sanitarny itp. Dyrektorowi sanatorium lub wpisać je do księgi życzeń, skarg i zażaleń, która jest dostępna w sekretariacie sanatorium.


Cenniki i terminy

Zabiegi

o Nałęczowie