Wszystkie usługi (zakwaterowanie, wyżywienie, opieka medyczna,  zabiegi, basen) są w jednym obiekcie Sanatorium Uzdrowiskowym Rolnik, który zlokalizowany jest w strefie "A" ochrony uzdrowiskowej  na terenie Parku Zdrojowego w Nałęczowie.

Ważne

 W związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.05.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz.U.2020 poz.964), Sanatorium Uzdrowiskowe Rolnik wznawia działalność w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego od dnia 25 czerwca  2020 r.
Na podstawie §9.2 w/w rozporządzenia informujemy, że warunkiem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego w ramach NFZ  jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 pacjenta, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia kuracji uzdrowiskowej.

 

Osoby przekazujące swoje dane osobowe w ramach kontaktu informujemy, iż: zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r. (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016):

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sanatorium Uzdrowiskowe Rolnik ul.Górskiego 14; 24-150 Nałęczów

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@sanatoriumrolnik.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art.6 ust.1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn.27.04.2016r. jako usprawiedliwionego interesu administratora

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty będące zaangażowane w kontakt a także podmioty świadczące usługi na rzecz administratora danych  (min. obsługa IT)

5) dane osobowe przechowywane będą do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8) podanie danych osobowych jest  dobrowolne, jednakże niepodanie danych  może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

Cenniki i terminy

Zabiegi

o Nałęczowie