Wszystkie usługi (zakwaterowanie, wyżywienie, opieka medyczna,  zabiegi, basen) są w jednym obiekcie Sanatorium Uzdrowiskowym Rolnik, który zlokalizowany jest w strefie "A" ochrony uzdrowiskowej  na terenie Parku Zdrojowego w Nałęczowie.
(opracowany na podstawie wytycznych  Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania sanatoriów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce, Warszawa, 24.05.2020 r i aktualnych przepisów prawnych.)
Przestrzegane regulaminu ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa kuracjuszy i pracowników oraz obsługi i minimalizowanie ryzyka zakażenia.
Zapewnienie bezpieczeństwa kuracjuszy, pracowników, obsługi.
Przed przyjazdem Kuracjuszy do Sanatorium
    1. Opracowanie procedur higieniczno-sanitarnych w okresie pandemii SARS Co-V2 dla każdego działu Sanatorium i zobowiązanie pracowników do przestrzegania tych procedur w czasie wykonywania czynności służbowych.
    2. Szkolenie kadry przed wznowieniem działalności sanatorium z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie epidemii SARS-CoV-2, cykliczne powtarzanie szkoleń w zależności od zmian przepisów prawa i aktualnych wytycznych GIS.
    3. Przed wznowieniem działalności Sanatorium wszyscy pracownicy oraz osoby zatrudnione na umowach cywilno-prawnych , umowach zlecenia udzielający świadczeń dla pacjentów Sanatorium będą poddani testom na obecność wirusa SARS CoV-2, badania sfinansuje Sanatorium.
    4. Warunkiem dopuszczenia personelu Sanatorium do pracy będzie ujemny wynik testu na obecność wirusa SARS CoV-2.
    5. Przed przyjazdem do Sanatorium z każdym kuracjuszem przeprowadzany jest telefoniczny wywiad epidemiologiczny wg Ankiety telefonicznej kwalifikacji epidemiologicznej  do sanatorium – załącznik nr 1, wg kryteriów Definicji przypadku na potrzeby nadzoru nad zakażeniami ludzi nowym koronawirusem SARS-Co-V 2. Załącznik nr 2
    6. Należy poinformować kuracjuszy (odpowiednio wcześniej), że do sanatorium może zgłosić się wyłącznie osoba „zdrowa”, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
    7. Nie mogą pracować w Sanatorium  lub zgłaszać się na turnus osoby, które przebywają z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją.
    8. Kuracjuszom skierowanym przez NFZ  na 7-10 dni przed przyjazdem  do sanatorium dodatkowo jest zlecane wykonania testu  na obecność wirusa  SARS CoV-2 -test PCR wraz ze wskazaniem miejsca wykonania testu. Termin wykonania testu -nie wcześniej niż 6 dni przed przyjazdem do sanatorium. O wyniku testu kuracjusz będzie powiadomiony przez Sanatorium nie później niż 48 godz. przed terminem przyjazdu.
Kuracjusze skierowani przez NFZ powinni mieć negatywne wyniki badań na obecność wirusa  SARS CoV-2.
    9. Inne osoby chcące skorzystać z świadczeń leczniczo-rehabilitacyjnych w sanatorium – osoby pełnopłatne, z dofinansowaniem świadczeń  rehabilitacyjnych  ze środków PFRON są zobowiązani  nie wcześniej niż 6 dni przed przyjazdem wykonać test   molekularny ( wymaz z nosa lub gardła ) .Ujemny wynik testu  na obecność wirusa  SARS CoV-2 jest warunkiem udzielania świadczeń medycznych w Sanatorium.
    10. Kuracjusze ,   którzy  nie będą mieli wykonanego testu  na SARS Co-V -2 ( brak dostępności do testu) mogą przyjechać do Sanatorium , gdzie w 1dobie  pobytu będzie wykonany test  na obecność wirusa SARS Co-V2 , przez uprawnione przez Ministra Zdrowia Laboratorium Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie ,  cena testu  to  240  zł ( koszt własny  laboratorium,), z czego 50% sfinansuje Sanatorium.
    11. Do czasu uzyskania wyniku testu pacjent nie będzie mógł korzystać z  zabiegów fizjoterapeutycznych i balneologicznych pozostając w pokoju zakwaterowania, posiłki będą dostarczane do pokoju mieszkalnego. Po uzyskaniu ujemnego wyniku testu pacjentom będą udzielane standardowe świadczenia leczniczo- rehabilitacyjne.
    12. W przypadku dodatniego wyniku testu na obecność  SARS Co-V2 , po zgłoszeniu tego faktu do PSSE w Puławach, dalsze postępowanie z pacjentem  następuje wg instrukcji podanej przez SANEPID.
Przy przyjęciu do sanatorium:
    1. Podczas  przyjazdów  do Sanatorium do budynku mogą wejść tylko kuracjusze zaopatrzeni w maskę lub przyłbicę zasłaniająca usta i nos , po zdezynfekowaniu rąk płynem z dozownika umieszczonego przed wejściem głównym. Osoby towarzyszące  ( rodziny, znajomi ) nie mogą wchodzić na teren  Sanatorium. Pracownik działu technicznego w odpowiednim zabezpieczeniu ( przyłbica ochronna , rękawiczki) kieruje ruchem pacjentów  przy wejściu do Sanatorium.
    2. Na terenie Sanatorium mogą przebywać osoby meldujące się lub zameldowane, osoby postronne nie będą wpuszczane do Sanatorium.
    3.  Przy każdorazowym  wejściu  do sanatorium każdy Kuracjusz /Pracownik/zobowiązany jest zdezynfekować ręce i osłonić usta i nos maseczką lub przyłbicą, dopuszczalne jest użycie chustki, apaszki.
    4. Po wejściu do holu Sanatorium na wydzielonym stanowisku TRIAGE pielęgniarka wyposażona w środki ochrony osobistej – jednorazowy fartuch , rękawiczki , maskę twarzową , przyłbicę ochronną dokonuje pomiaru temperatury ciała termometrem bezdotykowym oraz  weryfikuje  dane  epidemiologiczne zgłoszone przez pacjenta w Ankiecie telefonicznej kwalifikacji epidemiologicznej  do uzdrowiska , potwierdzane następnie czytelnym podpisem pacjenta.
    5. Pracownicy/Obsługa Sanatorium zobowiązani są do wypełnienia Ankiety oceny  epidemiologicznej  pracownika sanatorium wg załącznika nr 3 str. 1, potwierdzonej czytelnym podpisem, weryfikacja i aktualizacja danych z ww. ankiety   w każdym  dniu pracy potwierdzana czytelnym podpisem załącznik nr 3 str. 2 do Regulaminu.
    6. Przy blacie recepcyjnym może przebywać wyłącznie jedna osoba; wyjątkiem są opiekunowie asystujący kuracjuszowi zaopatrzeni w środki ochrony indywidualnej .Wymagane jest zachowanie  odległości wynoszące 1,5- 2 metry między osobami oczekującymi w kolejce na przyjęcie.
Czynności recepcyjne związane z zameldowaniem  kuracjusza powinny być ograniczone tyko do czynności niezbędnych. Pozostałe formalności, opłaty, itd. dokonywane będą po indywidualnym zaproszeniu kuracjusza na Recepcję.
Po wydaniu klucza przez Recepcję pacjent udaje się do pokoju zakwaterowania, gdzie oczekuje na wezwanie pielęgniarki
    7. Osoby mogą przebywać w holu budynku i innych pomieszczeniach ogólnodostępnych jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń pozwalająca na przestrzeganie dystansu społecznego, określonego przepisami prawa, wynoszącego przynajmniej 1,5- 2 metrów od drugiej osoby.
    8. W gabinecie pielęgniarskim , w którym odbywa się przyjmowanie wstępne kuracjuszy nie powinny przebywać osoby postronne, inne niż niezbędne do przeprowadzenia tej czynności.
    9. Do gabinetu pielęgniarskiego pacjenci zgłaszają się pojedynczo po wezwaniu telefonicznym  ze  skierowaniem ( jeżeli posiadają), numerem telefonu osoby uprawnionej do informacji  medycznej o pacjencie ;  nie powinno się wnosić do gabinetu zbędnych rzeczy. Kuracjusze proszeni są o  pozostawienia bagażu, ubrania wierzchniego w pokoju zakwaterowania.
    10. Na wizytę lekarską wstępną pacjenci zgłaszają się na wyznaczoną przez pielęgniarki godzinę lub na wezwanie telefoniczne.
    11. Planowanie zabiegów będzie odbywało się bez udziału pacjenta, karty zabiegowe będą dostarczonego do pokoi zakwaterowania.
    12. Korzystanie z windy tylko przy przestrzeganiu wskazanej w informacji przy windzie liczby  osób, która zapewni zachowanie odstępu między osobami; osoby powinny mieć osłony na usta i nos, a także nie stać do siebie twarzą w twarz.
    13. Obowiązuje  zakrywanie  ust i nosa na terenie całego obiektu. Jeśli z jakiegoś powodu osłona na nos i usta musi zostać zdjęta (w czasie niektórych zabiegów, przy stoliku w jadalni) należy przestrzegać 1,5 - 2 metrowego odstępu od innych osób. W pokojach zakwaterowania osłona ust i nosa nie obowiązuje.
    14. Każdy kuracjusz powinien zapoznać  się z udostępnioną  w  każdym pokoju zakwaterowania: Informacją dla pacjenta- Zasadami  zachowania higieny  i korzystania  ze świadczeń  leczniczo-rehabilitacyjnych w Sanatorium Uzdrowiskowym Rolnik  w okresie epidemii SARS CoV-2  załącznik nr 4;
    15. Kuracjuszom udostępnia się  numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, najbliższego oddziału  zakaźnego, całodobowej dyżurki pielęgniarek I p., oraz  infolinii NFZ (800 190 590). – na tablicy informacyjnej w  holu głównym na parterze budynku.
Podczas pobytu w sanatorium:
A. Zasady zakwaterowania i pobytu  
Zakwaterowanie uczestników w obiekcie powinno odbywać się na zasadzie maksymalnego   możliwego rozgęszczenia,  eliminując do minimum  kontakt  kuracjuszy pomiędzy zmieniającymi się turnusami.
    1. Liczba kuracjuszy przebywających w budynku musi być ograniczona, umożliwiając zapewnienie dystansu społecznego podczas całego pobytu, w tym podczas prowadzenia zajęć.
    2. Sanatorium zapewnia odpowiednią liczbę pokoi  przy zachowaniu minimum 4 m2 powierzchni noclegowej na 1 osobę-; zakwaterowanie standardowe-2 osoby w pokoju..
    3. Osoby  z dużym obciążeniem w wywiadzie (wskazującym na obniżenie odporności) w miarę możliwości  kwaterowane indywidualnie w pokoju z pełnym  węzłem sanitarnym.
    4. Należy zwracać uwagę na zachowanie dystansu społecznego – odległość 1,5-  2 m od innych osób.  
    5. Należy zachęcać pacjentów do kontaktu z personelem Sanatorium za pomocą telefonu udostępnionego w pokoju lub przez własny telefon komórkowy- 81 5014 751 , następnie nr wewnętrzny; Numery telefonów wewnętrznych do gabinetów lekarskich, pielęgniarskich, ZPL, recepcji itd. udostępnione są w każdym pokoju mieszkalnym.
    6. W kontaktach interpersonalnych pacjenci powinni unikać wzajemnego dotykania (podawania rąk, przytulania, całowania przy powitaniu, itp.);
    7. Wprowadza się do odwołania :
    • zakaz korzystania przez pacjentów z przepustek;
    • zakaz samowolnego opuszczania przez pacjentów obiektu i / lub zakazu opuszczania przez pacjentów obiektu w celach innych, niż poprawa stanu zdrowia (spacer lub ćwiczenia na świeżym powietrzu);
    • zakaz uczestniczenia przez pacjentów w wydarzeniach o charakterze zbiorowym (spotkania, zebrania, koncerty, wycieczki wyjazdowe , itp.);
    • zakaz odwiedzania się w pokojach;
    • bezwzględny zakaz przebywania w pokojach osób postronnych, nie zakwaterowanych w obiekcie.
    8. Sanatorium  zapewnia środki higieniczne (mydło z dozowników, płyny do dezynfekcji )
w ilości wystarczającej dla personelu i kuracjuszy.
    9. Sanatorium  zaopatruje  osoby zatrudnione i obsługę w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, przyłbice ,maseczki, fartuchy jednorazowe z długim rękawem ( w razie potrzeby), fartuchy foliowe ( w razie potrzeby). Sanatorium  umożliwia kuracjuszom  zakup środków ochrony osobistej w recepcji Sanatorium – maseczki ochronne wielorazowe, maseczki chirurgiczne .
    10. Należy promować regularne i dokładne mycie rąk przez kuracjuszy wodą
z mydłem oraz zdezynfekowanie ich środkiem do dezynfekcji.
    11. W Sanatorium  w widocznym miejscu zlokalizowano dozowniki z płynem odkażającym przy wejściach do budynku , do jadalni, do ZPL oraz w innych pomieszczenia  wspólnie użytkowanych hole ,toalety ogólnodostępne.
    12. Sanatorium  zapewnia regularne napełnianie dozowników.
    13. Przy dozownikach mydła i dozownikach środków dezynfekcyjnych wywieszone  są instrukcje prawidłowego  mycia i dezynfekowania rąk.
    14. Nie zaleca się korzystania z suszarek do włosów  w szatniach  przy basenie .
    15.  W toaletach ogólnodostępnych wyeliminowanie suszarek do rąk i stosowanie ręcznika papierowego jednorazowego.
    16. Podczas sprzątania i dezynfekcji pokoi i łazienek należy zwrócić szczególną uwagę na przedmioty i powierzchnie często dotykane takie jak: poręcze, uchwyty, przyciski, blaty, klamki.
B. Opieka lekarska i pielęgniarska
    1. Personel  medyczny i  inne osoby z obsługi sanatorium  zobowiązane są na terenie Sanatorium, a zwłaszcza przy udzielaniu świadczeń medycznych stosować   środki ochrony indywidualnej (ŚOI) – jednorazowe rękawiczki, maseczki, ew. przyłbice, a w razie potrzeby jednorazowe fartuchy z długim rękawem , ewentualnie z dodatkowym fartuchem foliowym. Rodzaje stosowanych ŚOI w zależności od stanowiska pracy i sytuacji zawiera załącznik nr 5
    2. Należy zachęcać pacjentów do kontaktu z personelem Sanatorium za pomocą telefonu udostępnionego w pokoju . W sytuacjach nagłych można przyzwać pomoc medyczną za pomocą sygnalizacji alarmowej.
    3. W Sanatorium zapewniona jest  całodobowa opieka pielęgniarska  oraz w dni powszednie opieka lekarska; zapewniona jest możliwość uzyskania teleporady lekarskiej i pielęgniarskiej , a w miarę potrzeby  natychmiastowej interwencji pielęgniarki lub  lekarza.
    4. Na wizyty lekarskie lub porady pielęgniarskie  kuracjusze mogą zgłaszać się do gabinetów po wcześniejszym  uzgodnieniu telefonicznym z lekarzem  lub pielęgniarką
    5. W razie gorszego samopoczucia, a zwłaszcza objawów infekcji górnych dróg oddechowych kuracjusz bez zbędnej zwłoki powinien zgłosić ten fakt telefonicznie  do pielęgniarki lub lekarza, nie może uczestniczyć w zabiegach w ZPL, spożywać posiłków na stołówce ( w tym czasie zapewnione jest dostarczanie posiłków do pokoi mieszkalnych  w pojemnikach jednorazowych) i przebywać pomieszczeniach ogólnodostępnych. Pacjent pozostaje w pokoju zakwaterowania do decyzji lekarza lub pielęgniarki.
    6. W  Sanatorium zostały  wydzielone pokoje izolacji kuracjuszy na  I piętrze: pokój nr  131,132 z pełnym węzłem  higieniczno-sanitarnym (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować pacjenta w przypadku podejrzenia zakażenia Covid-19. Postępowanie z pacjentem w izolacji określają Procedury w zakresie izolacji pacjenta  załącznik nr 6.
    7. Pacjentowi z podejrzeniem Covid-19 należy udzielić niezbędnej pomocy, zawiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno –Epidemiologiczną w Puławach ( PSSE) i postępować wg  . odpowiednich ustalonych z PSSE procedur.
    8. W przepadku podejrzenia zachorowania na Covid-19 pracownika/obsługi, w trakcie wykonywania czynności służbowych ,  należy izolować pracownika w wyznaczonym  i przygotowanym miejscu , w której osoba będzie mogła, przy zachowaniu odpowiedniego dystansu ok. 2m od innych osób, poczekać na decyzję PSSE w Puławach co do dalszego postępowania, po wcześniejszym  telefonicznym zgłoszeniu zachorowania .
    9. W sytuacjach opisanych w pkt. 8i 9 stosować się do Instrukcji postępowania  w przypadku podejrzenia u kuracjusza /pracownika zakażenia korona wirusem - załącznik nr 7 .
    10. Edukacja pacjentów indywidualna oraz udostępnienie materiałów edukacyjnych (poprzez wywieszenie ich w widocznych miejscach w budynku Sanatorium) dotyczących ograniczania ryzyka zakażenia koronavirusem i infekcji przenoszonych droga kropelkową obejmujących procedury :
    • Techniki Mycia rąk
    • Dezynfekcji rąk
    • Zakładania i zdejmowania maseczki ochronnej
    • Zakładania i zdejmowania rękawiczek jednorazowych
    • Stosowania zasad profilaktyki podczas kaszlu i kichania
C. Zabiegi w Zakładzie Przyrodoleczniczym
    1. W Zakładzie Przyrodoleczniczym (ZPL)  obowiązuje dystansowanie się, odstęp między osobami minimum 1,5- 2 m.
    2. Do ZPL mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
    3. Przed  wejściem  do ZPL  kuracjusze powinni zdezynfekować ręce; preparat do dezynfekcji zapewnia Sanatorium.
    4. Do niezbędnego minimum należy ograniczać czas korzystania przez pacjentów z przestrzeni wspólnych ZPL w tym samym czasie  m.in. przez :
    • ograniczenie liczby zabiegów planowanych w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu ZPL;
    • wydłużenie czasu przerw między planowanymi zabiegami;
    • zalecenie pacjentom punktualnego zgłaszania się na zabieg i wyłącznie o wyznaczonej godzinie – bez zbędnego oczekiwania i gromadzenia się w holach ZPL
    • zalecanie pacjentom wypoczynku po zabiegach w pokojach zakwaterowania, a nie w częściach wspólnych np. holach  wypoczynkowych.
    5. Po zakończonym zabiegu wymagana jest każdorazowa dezynfekcja użytej aparatury zabiegowej(o ile to możliwe) i całego stanowiska zabiegowego (wszystkich przedmiotów z którymi pacjent miał kontakt w trakcie zabiegu – w tym leżanka, przybory i przyrządy do ćwiczeń, ewentualne elementy urządzeń zabiegowych)  
    6. Należy dezynfekować powierzchnie wspólne, z którymi stykają się pacjenci  (z wyłączeniem podłogi) –poręcze, fotele, krzesła stoliki w holach minimum co 3 razy dziennie.
    7. Zapewnia się , w miarę możliwości, stałe wietrzenia pomieszczeń zabiegowych.
    8. W przypadku zajęć na basenie należy zastosować się do Regulaminu na basenie w czasie epidemii COVID-19 –( załącznik nr 8) poprzez dystansowanie się , ograniczoną  ilość osób korzystających jednoczasowo z basenu , bezwzględnie zachowanie reżimu sanitarnego, stosowanie środków ochrony indywidualnej przez kuracjuszy i personel, przestrzeganie higieny kąpieli i używania środków dezynfekcyjnych.
    D. Zasady bezpieczeństwa związane ze spożywaniem posiłków
(przygotowane na podstawie https://gis.gov.pl/aktualności/wytyczne-przeciwepidemiczne-głównego-inspektora-sanitarnego-z-dnia-13-maja-2020-r-dla-funkcjonowania-gastronomii-w-trakcie-epidemii-sars-cov-2)
    1. W pierwszym dniu   pobytu  kuracjusza  przydzielanie  numeru stolika na jadalni  odbywa się wyznaczonej strefie w holu prowadzącym do jadalni  na parterze budynku SUR.
    2. Przed każdorazowym  wejściem na teren jadalni obowiązkowa jest dezynfekcja  rąk, tak dla   kuracjuszy jak i personelu   ; dozowniki z płynem dezynfekcyjnym umieszczone prze wejściami na jadalnię.
    3. Noszenie osłon ust i nosa (maski lub przyłbice)  jest obowiązkowe na jadalni do czasu zajęcia miejsca siedzącego przy stoliku oraz   w trakcie konsumpcji , kiedy to ŚOI nie są wymagane.
    4. Kuracjusze powinni zachować bezpieczny dystans społeczny ok. 1,5- 2 m przy oczekiwaniu na wejście do jadalni .
    5. Żywienie zbiorowe prowadzone jest wg rygorystycznie przestrzeganych wymagań higienicznych, w tym przede wszystkim systemu HACCP i dobrych praktyk higienicznych GHP. Osoby chore nie mogą pracować przy produkcji i obróbce żywności.
    6. Organizacja funkcjonowania sali jadalnej polega na  :
    • W miarę możliwości  przestrzeganiu  założenia, że w pomieszczeniu nie może przebywać więcej niż 1 osoba na 4m2.
    • Przestrzeganie zasady mówiącej, że przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoby zamieszkujące w tym samym pokoju. W innym przypadku przy stole ilość zajmowanych miejsc powinna być zredukowana o 20% względem standardowego usadzenia.  
    • Umieszczeniu informacji o maksymalnej liczbie gości przy wejściu do stołówki.
    7. Wymagana jest każdorazowa dezynfekcja stolika po zakończeniu konsumpcji. Po zakończonej dezynfekcji stolik powinien zostać oznaczony napisem: „zdezynfekowano”.
    8. Należy dezynfekować powierzchnie wspólne, z którymi stykają się pensjonariusze
(z wyłączeniem podłogi) przed i po posiłku. Rekomenduje się zapewnienie, w miarę możliwości, stałego wietrzenia sali jadalnej.
    9. Należy wyłączyć z użycia przestrzenie samoobsługowe, w tym bary sałatkowe, bufety oraz dozowniki do samodzielnego nalewania napojów.
    10. Usługa na miejscu: przynoszenie dań do stolika przez kelnera (w rękawiczkach
i maseczce lub przyłbicy).
    11. Usunięcie dodatków (np. cukier, przyprawy, serwetniki) z obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio do zamówienia przez obsługę.
    12. Zasady dotyczące mycia zastawy stołowej są takie same jak opisane powyżej w przypadku zakładu żywienia zbiorowego na miejscu.
E. Zasady bezpieczeństwa związane z korzystaniem z innych pomieszczeń
Sala konferencyjna.
    1. Przy wejściu do pomieszczeń należy udostępnić płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) oraz zamieścić informację o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie wchodzące osoby. Zaleca się udostępnienie instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk.
    2. Miejsca do siedzenia należy zorganizować w taki sposób, aby pomiędzy osobami zachowany był co najmniej 2-metrowy odstęp w każdym kierunku.
    3. Obowiązuje  mycie i dezynfekcję wszystkich powierzchni płaskich i często dotykanych (jak np. włączniki światła, telefony, klamki, w tym klamki drzwi wejściowych, poręcze, uchwyty, stoliki, lady.
Kawiarnia, Gabinet kosmetyczny, Studio fryzur
W/w lokalach mogą przebywać tylko osoby zameldowane w Sanatorium oraz personel Sanatorium.
Szczegółowe procedury higieniczno-sanitarne  przygotowuje  i przestrzega Najemca oraz  zobowiązuje do ich przestrzegania  swoich klientów.
F.  Zasady bezpieczeństwa w Kaplicy Sanatorium
1.W nabożeństwach w Kaplicy Sanatorium mogą uczestniczyć  tylko kuracjusze SUR i pracownicy SUR. Na terenie Sanatorium zabrania się przebywania osobom postronnym.
2. Kuracjusze uczestniczący w  nabożeństwach  zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa maseczką lub przyłbicą, chyba  że zachowują dystans społeczny 2m między osobami.
G. Zasady sprzątania
    1. Wszystkie obszary często używane, takie jak pomieszczenia wspólne (korytarze, poczekalnie, recepcja, , jadalnie, windy) powinny być regularnie (co najmniej dwa razy dziennie) starannie sprzątane, z użyciem wody z detergentem; pomieszczenia należy regularnie wietrzyć;
    2. Obowiązuje  mycie i dezynfekcję wszystkich powierzchni płaskich i często dotykanych (jak np. włączniki światła, telefony, klamki, w tym klamki drzwi wejściowych, poręcze, uchwyty, stoliki, lady, dozowniki na preparaty do higieny rąk, dozowniki na ręczniki jednorazowe, pojemniki na odpady) nie rzadziej niż dwa razy dziennie i za każdym razem, gdy się zauważy zabrudzenia;
    3. Przy każdym zwrocie do recepcji dezynfekować przedmioty udostępniane pacjentom (np. klucze itp.)
    4. Regularne naświetlanie gabinetów medycznych z użyciem lamp UV (czas naświetlania co najmniej 1 godzina: sala obserwacyjna, gabinety  pielęgniarskie i lekarskie)
    5. W celu minimalizowania zakażeń krzyżowych ograniczenie  rutynowego  sprzątanie pokoi pacjentów: sprzątanie powinno odbywać się dwa razy w tygodniu oraz zawsze w razie potrzeby (na zgłoszenie pacjenta), najlepiej pod  nieobecność pacjenta ;z wyjątkiem codziennego usuwania odpadów komunalnych; proces sprzątania pokoi należy rozpocząć od usunięcia odpadów oraz mycia i dezynfekcji powierzchni tzw. czystych tj.: od parapetów, blatów stolików, ram łóżka, klamek, włączników i przycisków, słuchawek telefonu, a kończąc na podłodze oraz łazience i toalecie;
    6. Po zakończeniu pobytu przez pacjenta należy gruntownie posprzątać pokój, z uwzględnieniem dezynfekcji wszystkich powierzchni dotykowych (w tym włączniki światła, klamki, uchwyty, ramy łóżek, szafki nocne, stoliki, oparcia krzeseł, pojemniki na odpady), sprzętu (np. telefon, piloty, czajnik) i łazienki; sprzątane pomieszczenia należy gruntowne wywietrzyć przez co najmniej godzinę .
    7. Odpady z pokoi pacjentów zdrowych należy traktować jak odpady komunalne;
    8. Środki ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki) stosowane profilaktycznie przez osoby zdrowe należy traktować jak odpad medyczny pozostały (kod 18 01 04) – tego typu odpady mogą być wrzucane do pojemnika lub worka na odpady zmieszane (komunalne).
    9. Pomieszczenia powinny być regularnie wietrzone
    10. Nie należy używać klimatyzacji.
    11. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.
    12. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zaleca się wywieszenie instrukcji prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem odkażającym instrukcji  prawidłowej dezynfekcji rąk.
    13. Nie należy używać suszarek nadmuchowych do rąk.
    14. Dezynfekcje toalet ogólnodostępnych należy przeprowadzać nie rzadziej niż 3 x dziennie;
    15. Prowadzić  codzienne  prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, klawiatur, myszek, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich itp.
    16. Należy także pamiętać o dezynfekcji używanego sprzętu (np. klawiatury komputera).
    17. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta preparatu. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń.
    18. Sprzątanie pokoju izolacji następuje po opuszczeniu pokoju przez osobę izolowaną, przeszkolony w tym zakresie personel zobowiązuje się do przestrzegania odpowiednich  procedur.
H. Zalecenia ogólne
    1. Pracownicy powinni być poinstruowani odnośnie zasad dotyczących bezpieczeństwa biologicznego odnośnie zagrożeń związanych z ryzykiem zakażenia koronawirusem.
    2. Przed pojęciem pracy należy przeszkolić pracowników na stanowiskach pracy wykorzystując wcześniej opracowane procedury.
    3. Pracownicy zobowiązani są do przestrzegania procedur obowiązujących w okresie pandemii SARS Co-V2.
    4.  Należy unikać tworzenia się skupisk lidzkich. W tym celu można np. zorganizować dostęp
do pomieszczeń  w sposób uniemożliwiający grupowanie się osób (np. odstępy czasowe) lub wyznaczone obszary poruszania się.
    5. Zaleca się ograniczenie korzystania z wind budynku do niezbędnego minimum (limit osób jednocześnie korzystających z windy uzależniony od jej powierzchni).
    6. Podział realizowanych przez pracowników sanatorium zadań powinien być taki, aby ich część – niewymagająca fizycznej obecności pracowników w siedzibie - mogła być realizowana zdalnie.
    7. Sanatoria zapewnia :
a)  osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia maseczki, przyłbice  oraz rękawiczki jednorazowe oraz  środki do dezynfekcji rąk,
b)  możliwość zachowania odległości między pracownikami  co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe, wówczas koniecznie środki ochrony osobistej.
    8. Zaleca się ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych, spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem odległości  pomiędzy pracownikami minimum 1,5 m; preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy.
    9. Pracownicy zobowiązani są :     
        a) przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem,
        b) osoby wykonujące bezpośrednią obsługę pacjentów - nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków; jeśli to niemożliwe - maksymalnie zwiększyć odległość osoby od osoby na minimum 2 metry,
        c) zachować bezpieczną odległość od pacjentów i współpracowników poza stanowiskiem pracy (na stanowisku pracy 1,5 m, poza rekomendowane są minimum 2 m),
        d) regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%),
        e) podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce,
        f) starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,
        g) używać jedynie swoich przyborów i akcesoriów,
        h) dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, przed,
w trakcie i po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak np. uchwyty, poręcze, włączniki świateł. Regularnie (kilka razy
w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci.
10. Za jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa   uważa się  utrzymywanie czystości rąk - ich częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekowanie (jeśli dłonie nie są w sposób widoczny zanieczyszczone). Zaleca się higienę rąk:
- przed i po pracy z pacjentami,
- po dotykaniu banknotów/kart kredytowych, klamek tp..,
- przed dotykaniem ust, nosa czy oczu,  
- po zanieczyszczeniu rąk wydzieliną z dróg oddechowych, np. w przypadku kasłania, kichania,
- przed i po skorzystaniu z toalety,
- przed wejściem do pomieszczenia dla personelu,
- przed i po posiłku, spożywaniu napojów.
11. Noszenie rękawiczek nie może zastępować mycia rąk.

Przydatne instrukcje:
- mycia rąk
https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/
- dezynfekcji rąk
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
- prawidłowego zdejmowania maseczki
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/
- prawidłowego zdejmowania rękawiczek
https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/


Wykaz załączników do REGULAMINU:

    1. Załącznik nr 1 -Ankieta telefonicznej kwalifikacji epidemiologicznej  do sanatorium;
    2. Załącznik nr 2- Definicja przypadku na potrzeby nadzoru nad zakażeniami ludzi nowym koronawirusem SARS-Co-V 2;
    3. Załącznik nr 3- Ankieta oceny  epidemiologicznej  pracownika sanatorium ;
    4. Załącznik nr 4 –Informacja dla pacjenta- Zasady zachowania higieny  i korzystania  ze świadczeń  leczniczo-rehabilitacyjnych w Sanatorium Uzdrowiskowym Rolnik  w okresie epidemii SARS CoV-2  
    5. Załącznik nr 5 - Rodzaje stosowanych ŚOI w zależności od stanowiska pracy i sytuacji
    6. Załącznik nr 6 - Procedury w zakresie izolacji pacjenta
    7. Załącznik nr 7 -  Instrukcja postępowania w przypadku podejrzenia u kuracjusza /pracownika zakażenia korona wirusem
    8. Załącznik nr 8 -  Regulamin na basenie w czasie epidemii COVID-19
Wykaz procedur wynikających z REGULAMINU:
    1. Procedura bezpieczeństwa i ochrony zdrowia kuracjuszy w Sanatorium Uzdrowiskowego Rolnik w epidemii
    2. Procedura bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników Sanatorium Uzdrowiskowego Rolnik w epidemii
    3. Procedura przyjęcia pacjenta do SUR  w okresie epidemii koronawirusa SARS CoV-2
    4. Procedury higieniczno-sanitarne w SUR w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Dział Medyczny.
    5. Procedury higieniczno-sanitarne stosowane w okresie epidemii Covid -19 w Zakładzie Przyrodoleczniczym i Rehabilitacji (ZPL)
    6. Procedury w zakresie izolacji 
    7. Procedury higieniczno-sanitarne stosowane w okresie epidemii Covid -19. Dział Żywienia
    8. Procedury sanitarne stosowane w okresie epidemii Covid-19 dla następujących pracowników: magazynier, konserwatorzy, kierowca, pokojowe oraz pracownice pralni
    9. Procedura sprzątania w pomieszczeniu po izolacji pacjenta
    10. Procedura obsługi pacjenta w kasie i Dziale Księgowości

Cenniki i terminy

Zabiegi

o Nałęczowie